Musiał Krzysztof J., Przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy

Przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy

Przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy

Zaliczki na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy zazwyczaj przekazywane są do urzędu skarbowego. Szczególne zasady dotyczą jednak zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej

Przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy płatnik płatnik ZPChr wielkość dochodu zakład aktywności zawodowej zaliczka przekazywana do US pozostałe podmioty zaliczka przekazywana do US (!) zaliczka  przekazywana na  PFRON/ZFRON zaliczka przekazywana do US wielkość dochodu (!) zaliczka  przekazywana na  zakładowy fundusz  aktywności rozliczenie dochodów ze stosunku pracy rodzaj płatnika do 120.000 powyżej 120.000 do 120.000 powyżej 120.000

Krok: rozliczenie dochodów ze stosunku pracy

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej zakładami pracy, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Krok: rodzaj płatnika

Sposób postępowania z pobraną zaliczką zależny jest od statusu płatnika.