Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu ze względu na wytoczenie przed tym sądem powództwa przez pozwanego - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu ze względu na wytoczenie przed tym sądem powództwa przez pozwanego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu ze względu na wytoczenie przed tym sądem powództwa przez pozwanego

Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu ze względu na wytoczenie przed tym sądem powództwa przez pozwanego

Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu ze względu na wytoczenie przed tym sądem powództwa przez pozwanego

Krok: złożenie wniosku o przekazanie sprawy sądowi okręgowemu

1. Celem uniknięcia odmiennej oceny tego samego stanu faktycznego przez różne sądy i mogącej wyniknąć stąd sprzeczności orzeczeń, ustawodawca wprowadził możliwość przekazania sprawy przez sąd rejonowy sądowi okręgowemu, przed którym pozwany wytoczył przeciwko powodowi powództwo, obejmujące roszczenie pozostające w związku albo nadające się do potrącenia z roszczeniem dochodzonym przez powoda przed sądem rejonowym (por. W. Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Wydawnictwo Prawnicze 1969, s. 376–377).

2. W takim przypadku przekazanie sprawy sądowi okręgowemu może nastąpić jedynie na wniosek pozwanego.

3. Zgodnie z art. 205 k.p.c., wniosek może zostać złożony aż do zamknięcia rozprawy przed sądem rejonowym. Można to uczynić w piśmie procesowym lub ustnie do protokołu.

4. Wniosek nie podlega opłacie sądowej.

Krok: usuwanie braków formalnych wniosku

Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu ze względu na wytoczenie przed tym sądem powództwa przez pozwanego sąd okręgowy przewodniczący skład orzekający sąd okręgowy przewodniczący skład orzekający nadanie sprawie dalszego biegu przedstawienie akt sądowi rejonowemu odmowa przyjęcia sprawy do rozpoznania przyjęcie sprawy do rozpoznania badanie zasadności przekazania sprawy sąd rejonowy przewodniczący skład orzekający sąd rejonowy przewodniczący skład orzekający przedstawienie akt sprawy sądowi okręgowemu nadanie sprawie dalszego biegu usuwanie braków formalnych wniosku zwrot wniosku badanie formalne wniosku badanie zasadności wniosku przekazanie sprawy sądowi okręgowemu oddalenie wniosku pozwany pozwany sprawa zawisła przed sądem rejonowym i wytoczenie przeciwko powodowi powództwa przed sądem okręgowym złożenie wniosku o przekazanie sprawy sądowi okręgowemu nieusunięte usunięte zasadny niezasadny zasadne niezasadne nie spełnia wymagań spełnia wymagania