Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 września 2016 r.
Autorzy:

Przejęcie zakładu pracy a gospodarowanie środkami z ZFŚS

Przejęcie zakładu pracy a gospodarowanie środkami z ZFŚS

Przejęcie zakładu pracy a gospodarowanie środkami z ZFŚS

W myśl art. 231 k.p., w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Wyjątek stanowią te stosunki pracy, które zostały zawarte na innej podstawie niż umowa o pracę. Wobec nich należy podjąć nowe uzgodnienia. Przepis art. 231 § 1 k.p. przewiduje zatem dwie sytuacje - przejęcie wszystkich pracowników bądź tylko części z nich. Podobny podział zawiera ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która określa zasady postępowania w odniesieniu do środków Funduszu odrębnie w razie przejęcia wszystkich oraz części pracowników. Podsumowując, w razie przekształceń własnościowych (połączenia lub podziału) pracodawcy zmianom podlega także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany te polegają na odpowiednim przekazywaniu środków, nie zaś na zmianach zasad samego funkcjonowania funduszu.

Krok: podjęcie decyzji o przejściu całości lub części zakładu na innego pracodawcę

W myśl art. 231 k.p., w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Wyjątek stanowią te stosunki pracy, które zostały zawarte na innej podstawie niż umowa o pracę. Wobec nich należy podjąć nowe uzgodnienia. Przepis art. 231 § 1 k.p. przewiduje zatem dwie sytuacje - przejęcie wszystkich pracowników bądź tylko części z nich.

Krok: czy przejęcie dotyczy wszystkich pracowników?

Artykuł 7 ust. 3–3b u.z.f.ś.s. określa zasady postępowania w odniesieniu do środków Funduszu odrębnie w razie przejęcia wszystkich oraz części pracowników.

Krok: przejęcie dotyczy wszystkich pracowników

W przypadku gdy przejęcie dotyczy wszystkich pracowników wówczas należy ustalić czy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu.

Krok: czy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu

W przypadku gdy przejęcie dotyczy wszystkich pracowników wówczas należy ustalić czy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu gdyż odmiennie została uregulowana sytuacja pracodawców zobowiązanych do tworzenia funduszu i nieposiadających zobowiązania w tym zakresie.

Krok: pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu

W razie przejścia całego zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz pracodawcy przejmującego przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego.

Krok: pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia funduszu

W razie przejścia całego zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. na pracodawcę, który nie jest zobowiązany do tworzenia Funduszu, pracodawca przejmujący przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego, niezależnie od tego, iż dotychczas nie był zobowiązany do tworzenia Funduszu.

Krok: przejęcie dotyczy części pracowników

W przypadku gdy przejęcie dotyczy części pracowników wówczas należy ustalić czy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu.

Krok: czy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu

W przypadku gdy przejęcie dotyczy części pracowników wówczas należy ustalić czy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu, gdy odmiennie została uregulowana sytuacja pracodawców zobowiązanych do tworzenia funduszu i nieposiadających zobowiązania w tym zakresie.

Krok: pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu

Z kolei w razie przejścia części zakładu pracy na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz pracodawcy przejmującego zwiększa się, w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników, o równowartość środków pieniężnych Funduszu pracodawcy przekazującego, skorygowanych odpowiednio o należności i zobowiązania Funduszu - według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście.

Krok: pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia funduszu

Żaden przepis prawa nie reguluje natomiast zasad postępowania, w sytuacji gdy pracodawca przejmujący część pracowników nie jest zobowiązany do tworzenia Funduszu. Z powyższego należy wywieść, że wówczas środki nie są przekazywane.

Krok: przekazanie środków

Przekazanie środków Funduszu następuje w terminie 30 dni od daty przejścia części zakładu pracy, chyba że porozumienie pracodawców stanowi inaczej (art. 7 ust. 3d u.z.f.ś.s.).

Ważne!

Przepisy ustawy nie wskazują sposobu obliczenia przekazywanej kwoty, ograniczając się do określenia zasad ogólnych. W myśl art. 7 ust. 3b u.z.f.ś.s., w razie przejścia części zakładu pracy na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz tego pracodawcy zwiększa się, stosownie do liczby przejmowanych pracowników, o równowartość środków pieniężnych Funduszu pracodawcy przekazującego, skorygowanych o należności i zobowiązania - według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście.

Krok: środki nie są przekazywane

W sytuacji gdy pracodawca przejmujący część pracowników nie jest zobowiązany do tworzenia Funduszu wówczas środki nie są przekazywane.