Klatka Jędrzej, Przejęcie przez gminę niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości z zakresu czystości i porządku w gminach

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Przejęcie przez gminę niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości z zakresu czystości i porządku w gminach

Przejęcie przez gminę niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości z zakresu czystości i porządku w gminach

Przejęcie przez gminę niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości z zakresu czystości i porządku w gminach

Ustawa o czystości i porządku w gminach przewiduje po stronie właścicieli nieruchomości szereg obowiązków. Niektóre z nich mogą zostać przejęte przez gminę. W takiej sytuacji na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek uiszczania na rzecz gminy dodatkowej opłaty.

Przejęcie przez gminę niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości z zakresu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości właściciel nieruchomości Konieczność uiszczania dodatkowej opłaty na rzecz gminy posiadanie statusu właściciela nieruchomości czy podjęto uchwałę, o której mowa w art. 6a ust. 1 wykonywanie wszystkich czynności z art. 5 ust. 1 wykonywanie czynności określonych w art. 5 ust. 1, za wyjątkiem tych przejętych przez gminę brak konieczności uiszczania dodatkowej opłaty na rzecz gminy nie tak

Krok: posiadanie statusu właściciela nieruchomości

Przepis art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g. przewiduje szereg obowiązków, które ciążą na właścicielach nieruchomości.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się podmioty określone w art. 4 ust. 1 pkt 4 u.u.p.c.g., a zatem nie tylko właścicieli w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Należy mieć tu również na uwadze art. 2 ust. 2a u.u.c.p.g., zgodnie z którym, jeżeli obowiązki wskazane w u.u.c.p.g. mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g., obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g., mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z u.u.c.p.g.

Powyższy przepis dotyczy przykładowo sytuacji, kiedy to dany lokal nie jest zajmowany przez jego właściciela, a najemcę na podstawie umowy najmu. Obowiązki dotyczące „właściciela nieruchomości” określone w u.u.c.p.g. obciążają wtedy najemcę, chyba że strony umowy uregulują te kwestie w inny sposób w drodze pisemnej umowy.

Krok: czy podjęto uchwałę, o której mowa w art. 6a ust. 1

Zakres obowiązków właścicieli nieruchomości może być szerszy lub węższy. Zależy to od tego, czy rada gminy podjęła uchwałę określoną w art. 6a ust. 1 u.u.c.p.g., na mocy której może ona przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie albo wskazane obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b u.u.c.p.g. w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g.

Uchwała z art. 6a ust. 1 u.u.c.p.g. stanowi akt prawa miejscowego, wiąże zatem wszystkie podmioty przebywające na terenie gminy.