Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 września 2019 r.
Autor:

Przejęcie pracowników w trybie art. 231 k.p. a wydanie świadectwa pracy

Przejęcie pracowników w trybie art. 231 k.p. a wydanie świadectwa pracy

Przejęcie pracowników w trybie art. 231 k.p. a wydanie świadectwa pracy

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Istnieją jednak sytuacje, w których pracownik nie chce kontynuować zatrudnienia u „nowego pracodawcy” lub nie godzi się na zmianę warunków umowy. Wówczas pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, przy czym musi ono spełniać dodatkowe warunki.

Krok: zmiana pracodawcy

Zmiana pracodawcy w trybie art. 231 k.p.

Zgodnie z art. 231 § 1 k.p. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że prawa i obowiązki starego zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy przechodzą na nowego pracodawcę. Staje się on więc następcą prawnym obowiązków związanych ze stosunkiem pracy zawartym przez swojego poprzednika.

Ważne!

Przez pojęcie przejęcia zakładu pracy należy rozumieć wszelkie czynności i zdarzenia, które powodują przejście na inną osobę zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym w całości lub w części. Innymi słowy, dochodzi do niego, gdy do innej osoby przechodzą składniki majątkowe, z którymi było związane zatrudnienie pracowników (por. wyrok SN z dnia 7 czerwca 1994 r., I PZP 20/94). Ponadto przez przejęcie zakładu pracy należy rozumieć przejęcie zadań jednego zakładu pracy na rzecz drugiego zakładu pracy (por. wyrok SN z dnia 10 grudnia 2004 r., I PK 103/04).

Krok: kontynuacja zatrudnienia

Nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Nowy pracodawca nie zawiera nowych umów z przejmowanymi pracownikami. Dotychczasowe umowy o pracę przechodzą na nowego pracodawcę.