Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Przedstawienie skargi kasacyjnej Sądowi Najwyższemu

Przedstawienie skargi kasacyjnej Sądowi Najwyższemu

Przedstawienie skargi kasacyjnej Sądowi Najwyższemu

We wstępnej fazie postępowania kasacyjnego w sądzie drugiej instancji nie zawiadamia się skarżącego o uznaniu wniesionej skargi kasacyjnej za dopuszczalną i o nadaniu jej dalszego biegu. Przewodniczący powinien natomiast zarządzić doręczenie odpisu skargi kasacyjnej stronie przeciwnej, zadbać o uzyskanie dowodu doręczenia i jego załączenie do akt sprawy. Następnie powinien wyczekać na upływ dwutygodniowego terminu do wniesienia odpowiedzi na skargę przez stronę przeciwną. Zgodnie bowiem z art. 3987 § 1 k.p.c. odpowiedź na skargę jest wnoszona do sądu drugiej instancji. Po upływie tego terminu, a w przypadku wniesienia odpowiedzi na skargę - po jej sprawdzeniu pod względem formalnym, przewodniczący powinien niezwłocznie wydać zarządzenie nakazujące przedstawienie Sądowi Najwyższemu akt sprawy wraz ze skargą kasacyjną i ewentualnie z odpowiedzią na skargę.

Krok: uznanie, że wniesiona skarga kasacyjna jest dopuszczalna

Uznanie dopuszczalności wniesionej skargi kasacyjnej pozwala na skierowanie jej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

Krok: zarządzenie nakazujące doręczenie odpisu skargi kasacyjnej stronie przeciwnej

W tym celu przewodniczący zarządza doręczenie odpisu skargi kasacyjnej stronie przeciwnej względem tej, która wniosła skargę. Odpis skargi kasacyjnej doręcza się także interwenientowi ubocznemu występującemu po stronie przeciwnej.

Jeśli obie strony wnoszą skargi kasacyjne, każdej z nich (ewentualnie także interwenientowi ubocznemu) należy doręczyć odpis skargi kasacyjnej przeciwnika.

W przypadku współuczestnictwa procesowego odpisu skargi kasacyjnej wniesionej przez jednego ze współuczestników nie doręcza się pozostałym współuczestnikom występującym po tej samej stronie procesu.

Prokuratorowi, który brał udział w postępowaniu apelacyjnym, doręcza się odpis każdej wniesionej skargi kasacyjnej, ze względu na jego samodzielny status, niezależny od stron postępowania.

Jeśli skarga kasacyjna została wniesiona przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka, jej odpis doręcza się obu stronom procesu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację