Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.
Autorzy:

Przedstawiciel podatkowy – kto może nim być

Przedstawiciel podatkowy – kto może nim być

Przedstawiciel podatkowy – kto może nim być

Procedura przedstawia kiedy należy ustanowić przedstawiciela podatkowego oraz w jaki sposób to uczynić.

Krok: potrzeba ustalenia, czy dany podmiot może zostać ustanowiony przedstawicielem podatkowym podatnika

Niekiedy podatnicy obowiązani są do ustanowienia przedstawiciela podatkowego (więcej na ten temat - zob. procedura Ustanowienie przedstawiciela podatkowego. Jako przedstawiciele podatkowi mogą być ustanowione podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), które spełniają określone przepisami art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., warunki.

Krok: czy podmiot posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski?

Pierwszym z tych warunków jest, aby podmiot mający być przedstawicielem podatkowym był osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą prawną, która posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju. Nie mogą być zatem przedstawicielami podatkowymi:

1) podmioty posiadające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju (w tym na terytorium innego państwa członkowskiego);

2) podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej (w szczególności podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację