Przedstawiciel podatkowy – kto może nim być - OpenLEX

Krywan Tomasz, Przedstawiciel podatkowy – kto może nim być

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.
Autorzy:

Przedstawiciel podatkowy – kto może nim być

Przedstawiciel podatkowy – kto może nim być

Przedstawiciel podatkowy – kto może nim być

Procedura przedstawia kto może zostać ustanowiony przedstawicielem podatkowym oraz w jaki sposób to uczynić.

Przedstawiciel podatkowy – kto może nim być podatnik podatnik czy podmiot jest uprawniony do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (warunek w praktyce nieobowiązujący)? ten podmiot może zostać ustanowiony przedstawicielem podatkowym podatnika dany podmiot nie może zostać ustanowiony przedstawicielem podatkowym podatnika potrzeba ustalenia, czy dany podmiot może zostać ustanowiony przedstawicielem podatkowym podatnika czy podmiot posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski? czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny? czy podmiot przez ostatnie 24 miesiące zalegał z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w stopniu przekraczającym – odrębnie w każdym podatku - odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach? czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy osoba fizyczna mająca być przedstawicielem podatkowym lub osoba fizyczna związana z podmiotem mającym być przedstawicielem została skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: potrzeba ustalenia, czy dany podmiot może zostać ustanowiony przedstawicielem podatkowym podatnika

Niekiedy podatnicy obowiązani są do ustanowienia przedstawiciela podatkowego (więcej na ten temat - zob. procedura Ustanowienie przedstawiciela podatkowego. Jako przedstawiciele podatkowi mogą być ustanowione podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), które spełniają określone przepisami art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., warunki.

Krok: czy podmiot posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski?

Pierwszym z tych warunków jest, aby podmiot mający być przedstawicielem podatkowym był osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą prawną, która posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju. Nie mogą być zatem przedstawicielami podatkowymi:

1) podmioty posiadające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju (w tym na terytorium innego państwa członkowskiego);

2) podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej (w szczególności podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej).