Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Autor:

Przedłużenie ważności decyzji świadczeń rehabilitacyjnych

Przedłużenie ważności decyzji świadczeń rehabilitacyjnych

Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem przyznawanym na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy tym ubezpieczonym, którzy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolni do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jest ono przyznawane na okres maksimum 12 miesięcy, na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, który zarazem orzeka o dalszej niezdolności, o celowości przyznania zasiłku i wskazuje okres jego pobierania.

Krok: Utrata ważności orzeczenia o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego

W sytuacji gdy ważność wydanego pracownikowi orzeczenia przyznającego prawo do świadczenia rehabilitacyjnego straci ważność w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, przy spełnieniu określonych warunków orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego zachowuje swoją ważność.

Krok: Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne został złożony po upływie terminu ważności

Jeżeli pracownik nie złoży wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia, świadczenie rehabilitacyjne na dalszy okres nie będzie mu przysługiwało. Powyższe odnosi się również do sytuacji, gdy pracownik nie złożył tego wniosku z powodu ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?