Dauter Bogusław, Przedłużenie terminu sądowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 maja 2019 r.
Autorzy:

Przedłużenie terminu sądowego

Przedłużenie terminu sądowego

Przedłużenie terminu sądowego

Przedłużenie terminu sądowego może nastąpić na wniosek strony, jak również z urzędu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny. Wniosek strony musi być złożony przed upływem wyznaczonego terminu, jak również wskazywać okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu. Ocena zasadności wniosku pod kątem wystąpienia ważnej przyczyny skutkującej przedłużeniem wyznaczonego terminu sądowego należy do przewodniczącego, który, przychylając się do wniosku, wydaje zarządzenie o przedłużeniu terminu sądowego bądź w razie uznania wniosku za bezzasadny oddala go. Omawiana procedura odnosi się także do okoliczności związanych ze złożeniem wniosku o przedłużenie, po upływie wyznaczonego terminu.

Z dniem 31 maja 2019 r. wraz z wejściem w życie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.), a także ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego, strona może złożyć wniosek o przedłużenie terminu procesowego w formie dokumentu elektronicznego. Zgodnie z przepisami przejściowymi, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie powyższych regulacji, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniach tych strona będzie mogła dokonać wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez sąd do obsługi doręczeń oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

sąd przewodniczący przewodniczący / referendarz sądowy sąd przewodniczący przewodniczący / referendarz sądowy rozpoznanie wniosku stwierdzenie zaistnienia ważnej przyczyny potraktowanie wniosku o przedłużenie terminu sądowego jako wniosek o jego przywrócenie czy wniosek został złożony przed upływem terminu? odebranie wniosku oddalenie wniosku przedłużenie terminu sądowego pozostawienie wniosku bez rozpoznania usuwanie braków formalnych wniosku badanie warunków formalnych wniosku strona strona wniosek o przedłużenie terminu sądowego niezasadny zasadny tak nie nieusunięte usunięte nie spełnia spełnia

Krok: wniosek o przedłużenie terminu sądowego

Przedłużenie terminu sądowego może nastąpić na wniosek strony, której termin dotyczy, tylko z ważnej przyczyny (por. art. 84 p.p.s.a.).

Przez ważną przyczynę należy rozumieć istnienie zobiektywizowanych czynników uniemożliwiających dochowanie wyznaczonego terminu (por. B. Dauter [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 277).

Wniosek może dotyczyć wyłącznie terminu sądowego, tj. terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego, który jest ustanawiany dla czynności procesowych stron. Bieg terminu sądowego rozpoczyna się od ogłoszenia w tej sprawie postanowienia lub zarządzenia, a gdy ustawa przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia (por. art. 82 p.p.s.a.). Termin sądowy nie może natomiast rozpocząć biegu w przypadku, gdy sąd nie wskazał stronie jego długości (por. H. Knysiak-Molczyk, Uchybienie i przywrócenie terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Przegląd Sądowy 2006, nr 7–8, s. 123).

Przykładowo, terminem sądowym jest termin do usunięcia braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej albo w składzie właściwych organów, które uniemożliwiają podjęcie działania za te podmioty (por. art. 31 § 1 p.p.s.a.), czy termin do uiszczenia opłaty sądowej od pisma wniesionego przez osobę zamieszkałą lub mającą siedzibę za granicą (por. art. 220 § 2 p.p.s.a.).

Wniosek o przedłużenie terminu sądowego powinien zawierać uzasadnienie, w którym strona wskaże ważną przyczynę, której wystąpienie uzasadnia - w ocenie strony - przedłużenie wyznaczonego terminu.

Strona może również złożyć wniosek o skrócenie terminu sądowego (por. art. 84 p.p.s.a.), jednak nie musi uzasadniać w nim zaistnienia ważnej przyczyny. Wniosek ten należy traktować w istocie jako wyrażenie przez stronę woli przyśpieszenia rozpoznania sprawy, skoro dokonała ona czynności przed upływem wyznaczonego terminu sądowego.

Z dniem 31 maja 2019 r. strona może złożyć wniosek o przedłużenie terminu procesowego w formie dokumentu elektronicznego do elektronicznej skrzynki podawczej sądu. Opisany warunek nie zostanie spełniony w przypadku wysłania takiego pisma do sądu na jego adres elektroniczny (adres e-mail). Wniosek taki, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, musi zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisany przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli wniosek o przedłużenie terminu procesowego jest pierwszym pismem procesowym strony, należy podać numer odpowiedniego identyfikatora, tj. numer PESEL - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - numer KRS, REGON lub NIP. Datą wniesienia takiego wniosku jest określona w urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu (art. 83 § 5 p.p.s.a.) (szerzej zob. procedura: Wniesienie pisma procesowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Krok: stwierdzenie zaistnienia ważnej przyczyny

Przedłużyć termin sądowy może również przewodniczący z urzędu w razie wystąpienia ważnej przyczyny, np. jeżeli stwierdzi, że wyznaczony termin od samego początku był za krótki dla dokonania określonej czynności przez stronę, albo w toku biegu wyznaczonego terminu strona powiadomiła o zaistnieniu przyczyn, które mogą uniemożliwić dotrzymanie terminu już wyznaczonego.