Kostrzewa Piotr, Przedawnienie należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 10 listopada 2020 r.
Autor:

Przedawnienie należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego

Przedawnienie należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego

Przedawnienie należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego

Obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne obciąża każdego płatnika. Niedopełnienie obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne może skutkować powstaniem jeszcze większych obciążeń, gdyż w przypadku nieopłacenia składek lub opłacania ich w zaniżonej wysokości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wymierzyć płatnikowi dodatkową opłatę w wysokości 100% nieopłaconych składek. Obowiązek zapłaty zaległych składek, a jednocześnie prawo ZUS do wymierzenia opłaty dodatkowej, wygasa wraz z przedawnieniem zobowiązania należności z tytułu składek.

Przedawnienie należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego płatnik składek płatnik składek nie nastąpiło przedawnienie należności z tytułu składek nastąpiło przedawnienie należności z tytułu składek powstanie należności z tytułu składek czy należności z tytułu składek stały się wymagalne? nie rozpoczął się bieg terminu przedawnienia rozpoczął się bieg terminu przedawnienia czy upłynął termin przedawnienia? nie tak nie tak

Krok: powstanie należności z tytułu składek

ZUS jest zobowiązany do poboru należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytury Pomostowych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy. Wszystkie ww. należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 4–6 i art. 31 u.s.u.s.

Ważne!

Zgodnie z art. 24 ust. 5 u.s.u.s. nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20.05.2020 r., P 2/18, orzekł, że art. 24 ust. 5 u.s.u.s. w zakresie, w jakim wyłącza przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zabezpieczonych hipoteką, jest zgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Krok: czy należności z tytułu składek stały się wymagalne?

Bieg terminu przedawnienia należności z tytułu składek rozpoczyna się w dniu, w którym należności z tytułu składek stają się wymagalne (art. 24 ust. 4 u.s.u.s.). Należności z tytułu składek stają się zaś wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ich płatności.