Łyjak Grzegorz, Przechowywanie dokumentacji związanej z zapewnieniem minimalnej stawki godzinowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Przechowywanie dokumentacji związanej z zapewnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przechowywanie dokumentacji związanej z zapewnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przechowywanie dokumentacji związanej z zapewnieniem minimalnej stawki godzinowej

Zapewnienie minimalnej stawki godzinowej wynikającej z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wymaga wykazywania liczby godzin wykonania zlecenia i w konsekwencji przechowywania dokumentacji potwierdzającej liczbę godzin wykonania zlecenia.

Przechowywanie dokumentacji związanej z zapewnieniem minimalnej stawki godzinowej podmiot zatrudniający podmiot zatrudniający konieczność przedłożenia informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia zawarcie umowy czy zasady dotyczące ustalania liczby godzin przez jakie było wykonywane zlecenie są zawarte w umowie? zasady dotyczące ustalania liczby godzin przez jakie było wykonywane zlecenie są zawarte w umowie zasady dotyczące ustalania liczby godzin przez jakie było wykonywane zlecenie nie są zawarte w umowie obowiązek przechowywania dokumentów przez okres 3 lat Tak Nie

Krok: zawarcie umowy

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z koniecznością wyboru właściwej umowy. Jednakże w niektórych sytuacjach pracodawca nie ma wyboru i musi zawrzeć umowę o pracę. O tym, kiedy ma on taki obowiązek, rozstrzyga art. 22 k.p. Przepis ten wskazuje na cechy, które odróżniają stosunek pracy od wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnienie). Istotny jest zwłaszcza element kierownictwa pracodawcy, czyli podporządkowania pracownika poleceniom przełożonych oraz wykonywanie pracy w wyznaczonym miejscu i czasie przez pracodawcę.

W sytuacji, gdy zatrudnienie spełnia te cechy, nie można:

– zawrzeć umowy cywilnoprawnej,

– zastąpić umowy o pracę umową cywilnoprawną.

Jeżeli jednak w ww. przypadku strony zawrą umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia), to i tak będzie je łączyć stosunek pracy. Zatrudnienie w warunkach określonych w art. 22 § 1 k.p. jest bowiem zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (art. 22 § 11 oraz 12 k.p.).

Jeśli brakuje charakterystycznych cech dla stosunku pracy, to można podpisać umowę zlecenia lub umowę o dzieło, lub umowę o świadczenie usług, lub inną umową dopuszczalną przez przepisy prawa.

Krok: czy zasady dotyczące ustalania liczby godzin przez jakie było wykonywane zlecenie są zawarte w umowie?

Analizując kwestie związane z przechowywaniem dokumentacji związanej z zapewnieniem minimalnej stawki godzinowej, należy zwrócić uwagę na to, czy zasady ustalania liczby godzin, przez jakie było wykonywane zlecenie powinny być zawarte w umowie.