Gil Izabella, Przebieg przyspieszonego postępowania układowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Przebieg przyspieszonego postępowania układowego

Przebieg przyspieszonego postępowania układowego sąd restrukturyzacyjny sąd restrukturyzacyjny odbiór i rozpoznanie wniosku postanowienie o umorzeniu postępowania możliwe rozstrzygnięcia odmowa zatwierdzenia układu wydanie postanowienia zażalenie tryb zaskarżenia postanowienia o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego właściwe przyspieszone postępowanie układowe postanowienie o zatwierdzeniu układu dłużnik dłużnik złożenie wniosku o otwarcie postępowania

Krok: złożenie wniosku o otwarcie postępowania

Wniosek o otwarcie postępowania może złożyć wyłącznie dłużnik lub jego pełnomocnik procesowy. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego stanowi kwalifikowane pismo procesowe, a więc powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego oraz warunki formalne określone w art. 227 i art. 228 p.r. Jeżeli wniosek restrukturyzacyjny nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, to przewodniczący wzywa wnioskodawcę, pod rygorem zwrócenia wniosku, do poprawienia lub uzupełnienia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo dłużnikowi. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. Natomiast wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

Krok: odbiór i rozpoznanie wniosku

Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na posiedzeniu niejawnym, w terminie tygodnia od wpłynięcia poprawnego pod względem formalnym wniosku (termin instrukcyjny).

Krok: wydanie postanowienia

Sąd wydaje postanowienie o otwarciu lub odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Skutki postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego powstają z początkiem dnia, w którym wydano postanowienie o otwarciu postępowania. Postanowienie o otwarciu postępowania podlega obwieszczeniu w KRZ.