Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 grudnia 2020 r.
Autor:

Przebieg procesu zatrudnienia obywatela Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Przebieg procesu zatrudnienia obywatela Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Przebieg procesu zatrudnienia obywatela Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec wykonuje legalnie pracę, jeżeli: posiada ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium RP lub którego podstawa pobytu na terytorium RP uprawnia do wykonywania pracy; wykonuje pracę na podstawie zezwolenia w przypadkach, gdy jest ono wymagane; wykonuje pracę na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę; wykonuje pracę na stanowisku określonym w zezwoleniu na pracę; zawarł wymaganą umowy o pracę albo umowę cywilnoprawną.

Krok: podjęcie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemca

Pracodawca albo zleceniodawca może podjąć decyzję o zatrudnieniu osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, będącego cudzoziemcem.

Krok: czy cudzoziemiec może wykonywać pracę bez zezwolenia?

W określonych sytuacjach pracodawca (zleceniodawca), który podjął decyzję o zatrudnienia cudzoziemca nie musi uzyskiwać zezwoleń na pracę.