Przebieg postępowania w związku z powództwem wzajemnym obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa... - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Przebieg postępowania w związku z powództwem wzajemnym obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 lipca 2021 r.
Autorzy:

Przebieg postępowania w związku z powództwem wzajemnym obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Przebieg postępowania w związku z powództwem wzajemnym obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Przebieg postępowania w związku z powództwem wzajemnym obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Przebieg postępowania w związku z powództwem wzajemnym obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pozwany pozwany złożenie odpowiedzi na pozew oraz pozwu wzajemnego obejmującego żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający ustalenie czy przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się już sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa wszczęcie postępowania w sprawie o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego doręczenie pozwu pozwanemu i wezwanie go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie czy postępowanie zakończyło się decyzją Urzędu? zawieszenie postępowania czy toczy się inne postępowanie cywilne, którego dotyczy wytaczane powództwo wzajemne? rozpoznanie sprawy z powództwa głównego oraz z powództwa wzajemnego odrzucenie pozwu wzajemnego wydanie wyroku zawieszenie postępowania po prawomocnym zakończeniu postępowania przed Urzędem Patentowym podjęcie postępowania podjęcie postępowania po prawomocnym zakończeniu innego postępowania cywilnego tak nie tak nie toczy się nie toczy się

Krok: wszczęcie postępowania w sprawie o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego

Zgodnie z art. 47989 § 1 i 2 k.p.c., sprawami własności intelektualnej, podlegającymi rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym, są m.in. sprawy o ochronę praw własności przemysłowej, w tym prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.

Do rozpoznania spraw własności intelektualnej w pierwszej instancji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe (art. 47990 § 1 k.p.c.).

Krok: złożenie odpowiedzi na pozew oraz pozwu wzajemnego obejmującego żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Pozew wzajemny powinien spełniać ogólne wymagania pisma procesowego, o których mowa w art. 126 k.p.c., a także wymagania pozwu z art. 187 k.p.c.

Poza tym, szczególnym wymaganiem pozwu wzajemnego jest podanie numeru wpisu we właściwym rejestrze związanego z danym prawem ochronnym lub prawem z rejestracji (art. 479123 § 1 k.p.c.). Jeżeli do pozwu głównego nie został dołączony wyciąg z właściwego rejestru, określający numer wpisu oraz informacje o stanie prawnym udzielonego prawa, to należy również dołączyć taki wyciąg (art. 479123 § 2 k.p.c.).

Ponadto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich pozew wzajemny wnoszony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej powinien spełniać również wymogi formalne wynikające z art. 15zzs9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.