Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Przebieg postępowania w sprawie gospodarczej

Przebieg postępowania w sprawie gospodarczej

Przebieg postępowania w sprawie gospodarczej

W celu zapewnienia odpowiedniej przejrzystości w niniejszej procedurze opisany został typowy przebieg procesu w sprawie gospodarczej przed sądem pierwszej instancji, w którym pozwany składa w wyznaczonym terminie odpowiedź na pozew. Dlatego też nie została uwzględniona możliwość wydania przez sąd wyroku zaocznego w razie zaniechania złożenia przez pozwanego odpowiedzi na pozew. Pominięte zostały również inne wchodzące potencjalnie w grę scenariusze związane z cofnięciem pozwu czy zawarciem ugody na rozprawie (procedura uwzględnia jedynie sytuację zawarcia ugody w ramach wyznaczonego posiedzenia przygotowawczego, którego zasadniczym celem jest polubowne rozwiązanie sporu).

Krok: wytoczenie powództwa w sprawie gospodarczej

Krok: wyznaczenie powodowi terminu na powołanie wszystkich twierdzeń i dowodów oraz udzielenie powodowi pouczenia o istotnych przepisach postępowania

Jeżeli powód nie jest zastępowany przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, to w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie może powołać nowe twierdzenia i dowody (art. 4585 § 2 i 3 k.p.c.).

Jest to termin sądowy, a więc na podstawie art. 166 k.p.c. może zostać przedłużony lub skrócony, a na podstawie art. 168 § 1 k.p.c. może zostać przywrócony. Nie może być jednak krótszy niż tydzień (art. 4585 § 2 k.p.c.). Wątpliwości interpretacyjne budzi art. 4585 § 3 k.p.c., w którym przewidziano możliwość określenia „innego” terminu, ale wydaje się, że chodzi o wyznaczenie terminu krótszego niż tydzień, jeżeli jest to uzasadnione „okolicznościami sprawy”.

Istotnym elementem procedury gospodarczej mającym zagwarantować stronie, która nie jest zastępowana przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, realizację prawa do sądu i prawa do rzetelnego procesu jest określony w art. 4584 § 1 k.p.c. obowiązek udzielenia pouczeń o:

– prekluzji dowodowej (art. 4585 § 1 i 4 k.p.c.),

– możliwości złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym (art. 4586 k.p.c.),

– subsydiarnym charakterze dowodów z zeznań świadków (art. 45810 k.p.c.),

– ograniczeniu możliwości wykazywania czynności strony innym dowodem niż dokument (art. 45811 k.p.c.).

Pouczenia z art. 4584 § 1 k.p.c. doręcza się zarówno stronie, jak i jej niezawodowemu pełnomocnikowi (art. 4584 § 2 zdanie trzecie k.p.c.).

Jeżeli strona wskazała adres poczty elektronicznej, pouczenie doręcza się tylko na ten adres (tak J. Gudowski, Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, uwagi do art. 4584 pod poz. 5). W celu uzyskania potwierdzenia, że doręczenie na adres poczty elektronicznej było skuteczne (a także stwierdzenia kiedy nastąpiło), przy wysłaniu wiadomości warto skorzystać z funkcji „żądaj potwierdzenia dostarczenia” bądź „żądaj potwierdzenia przeczytania”.

Z przepisu art. 4584 § 4 k.p.c. wynika domniemanie, że zaniechanie pouczeń, o którym mowa w art. 4584 § 1 k.p.c. skutkuje pozbawieniem strony możności obrony swych praw, a w konsekwencji nieważnością postępowania na podstawie art. 379 pkt 5 k.p.c. Domniemanie to podlega obaleniu, jeżeli ustali się, że nieudzielenie pouczeń nie miało wpływu na zachowanie strony w toku postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?