Przebieg postępowania mediacyjnego - OpenLEX

Krajnik Szymon, Przebieg postępowania mediacyjnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2015 r.
Autorzy:

Przebieg postępowania mediacyjnego

Przebieg postępowania mediacyjnego

Przebieg postępowania mediacyjnego

Przebieg postępowania mediacyjnego mediator mediator odebranie informacji niedopuszczalność mediacji sporządzenie sprawozdania z przebiegu mediacji odebranie oświadczenia spotkania indywidualne lub wspólne ze stronami zapoznanie się z aktami sprawy odebranie odpisu postanowienia doręczenie sprawozdania możliwość przedłużenia terminu na zakończenie postępowania mediacyjnego czy postępowanie mediacyjne uda się skończyć w założonym terminie? nawiązanie kontaktu ze stronami organizacja spotkania mediacyjnego strony strony informacja o zgodzie oświadczenie o braku zgody możliwy efekt mediacji żądanie nadania ugodzie klauzuli wykonalności zawarcie ugody udział w spotkaniu mediacyjnym spotkanie z mediatorem odebranie odpisu postanowienia brak ugody czy strony podtrzymują zgodę na postępowanie mediacyjne? kontakt z mediatorem organ procesowy organ procesowy otrzymanie sprawozdania otrzymanie żądania nadanie ugodzie klauzuli wykonalności lub odmowa nadania wysłanie odpisu postanowienia do stron i mediatora dalszy bieg postępowania skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego dołączenie ugody niezwłocznie tak nie nie tak

Krok: skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego

Decyzja w sprawie skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego należy do sądu albo referendarza sądowego, a na etapie postępowania przygotowawczego do prokuratora albo innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Jej podstawowym warunkiem jest wyrażenie przez strony zgody na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym, po ich uprzednim pouczeniu co do celów i zasad tego postępowania, a także możliwości cofnięcia zgody aż do momentu jego zakończenia.

Szczegółowe unormowania, dotyczące przebiegu postępowania mediacyjnego zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716) - dalej rozporządzenie.

W postanowieniu o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego określa się czas jego trwania, który zgodnie z art. 23a § 2 k.p.k. nie powinien trwać dłużej niż miesiąc. Zakończenie postępowania mediacyjnego następuje z momentem doręczenia przez mediatora sprawozdania z jego przebiegu.

Organ kierujący sprawę do postępowania mediacyjnego wskazuje również instytucję albo osobę godną zaufania, która pełnić będzie w sprawie funkcję mediatora spośród podmiotów, określonych w wykazie, który prowadzi się we właściwym sądzie okręgowym (§ 2 rozporządzenia). W imieniu instytucji postępowanie mediacyjne prowadzi upoważniony przez nią przedstawiciel, spełniający warunki, o których mowa w § 4 pkt 1–7, upoważniony pisemnie przez tę instytucję.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych potrzebą skutecznego przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, można powołać do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w konkretnej sprawie instytucję albo osobę spoza wykazu zgłaszającą taką gotowość, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 3 pkt 1–3 lub § 4 pkt 1–7 rozporządzenia (§ 8 ust. 2 rozporządzenia).

Nie ma terminu ograniczającego skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia, postanowienie o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego powinno zawierać:

1) nazwę instytucji albo imię i nazwisko osoby powołanej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;

2) imię i nazwisko oskarżonego oraz imię i nazwisko albo nazwę pokrzywdzonego;

3) czyn zarzucany oskarżonemu wraz z podaniem kwalifikacji prawnej czynu;

4) akta sprawy udostępniane instytucji albo osobie powołanej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;

5) warunki udostępnienia akt sprawy instytucji albo osobie powołanej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, o których mowa w § 12 ust. 2, czyli możliwość bezpośredniego zapoznania się z aktami w obecności upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie, wydanie kopii dokumentów z akt spraw lub zezwolenie na sporządzanie odpisów z akt sprawy,

6) termin zakończenia postępowania mediacyjnego.

Krok: wysłanie odpisu postanowienia do stron i mediatora

Odpis postanowienia o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego dostarcza się stronom i mediatorowi.