Przebieg kontroli ZUS - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Przebieg kontroli ZUS

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Autorzy:

Przebieg kontroli ZUS

Przebieg kontroli ZUS

Przebieg kontroli ZUS

Przebieg kontroli ZUS płatnik płatnik prawa i obowiązki płatnika odebranie protokołu kontroli czy płatnik wnosi zastrzeżenia? zakończenie kontroli, wykonanie zaleceń pokontrolnych złożenie zastrzeżeń uczestniczenie w kontroli, współpraca z inspektorem odebranie zawiadomienia o wszczęciu kontroli ZUS ZUS odebranie zastrzeżeń rozpatrzenie zastrzeżeń przygotowanie i doręczenie protokołu kontroli wydanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przeprowadzenie kontroli na podstawie u.p.p. przeprowadzenie kontroli na podstawie ususu zarządzenie kontroli termin wszczęcia kontroli ocena, czy płatnik składek jest przedsiębiorcą? doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przedstawienie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i okazanie legitymacji służbowej (!) czynności  kontrolne tak nie 14 dni 7-30 dni tak nie

Krok: zarządzenie kontroli

Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych wykonują inspektorzy kontroli ZUS. Przedmiotowe zadania i obowiązki określone są przepisami u.s.u.s. oraz innych ustaw (np. u.e.r., u.ś.p.). Przedmiot kontroli ZUS mogą stanowić w szczególności takie kwestie, jak:

1. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób podlegających tym ubezpieczeniom,

2. prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS,

3. prawidłowość ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, obliczania wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wypłaty, a także prawidłowość rozliczania wypłaconych świadczeń w poczet składek na ubezpieczenia społeczne,

4. rzetelność sporządzania wniosków o emerytury i renty,

5. rzetelność wystawiania zaświadczeń i zgłaszania danych do celów ubezpieczeniowych.

Krok: wydanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Kontrolę płatnika składek zarządza się w drodze wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Przedmiotowe upoważnienie jest wydawane przez głównego inspektora kontroli ZUS lub upoważnionego przez niego inspektora kontroli ZUS.