Sieńko Agnieszka, Prowadzenie procedury konkursowej w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2017 r.
Autorzy:

Prowadzenie procedury konkursowej w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty)

Prowadzenie procedury konkursowej w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty)

Prowadzenie procedury konkursowej w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty)

Procedura opisuje czynności niezbędne dla przeprowadzenia przez podmiot leczniczy procedury konkursowej na udzielnie świadczeń zdrowotnych na gruncie ustawy o działalności leczniczej.

Prowadzenie procedury konkursowej w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty) podmiot leczniczy kierownik komisja konkursowa komisja konkursowa/kierownik podmiot leczniczy kierownik komisja konkursowa komisja konkursowa/kierownik ogłoszenie konkursu o udzieleniu zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie czy postępowanie ulega unieważnieniu? czy wartość przedmiotu zamówienia przekracza 130.000 euro? przekazanie ogłoszenia o wyniku ogłoszenie wyników konkursu unieważnienie postępowania zakończenie postępowania czy oferta spełnia wymagania formalne określone przez kierownika podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia? przekazanie do dalszej oceny wezwanie do uzupełnienia oferty ocena ofert według kryteriów oceny ofert przyjmowanie ofert czy oferta została uzupełniona w terminie? odrzucenie oferty ocena wymagań formalnych czy warunki przewidują wezwanie do uzupełnienia oferty? czy oferta spełnia pozostałe wymogi? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: ogłoszenie konkursu o udzieleniu zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie

Podmiot leczniczy, który spełnia przesłanki pozytywne określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) - dalej u.dz.l. - jest obowiązany przestrzegać procedury konkursowej przy udzielaniu zamówienia innemu podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.

Ogłoszenie konkursu jest graniczną czynnością między czynnościami przygotowawczymi a prowadzeniem właściwego postępowania konkursowego.

Krok: przyjmowanie ofert

Mimo że ustawa o działalności leczniczej milczy na temat procesu i organizacji przyjmowania ofert należy uznać, że kierownik podmiotu leczniczego (udzielającego zamówienia) może i powinien określić precyzyjnie termin i miejsce przyjmowania ofert. W przeciwnym wypadku nie byłoby możliwe przystąpienie do oceny ofert składanych w toku konkursu.

Ważne: w ogłoszeniu o konkursie zasadne jest wskazanie miejsca i terminu, do upływu którego będą przyjmowane oferty. Należy też oznaczyć, że do upływu terminu składnia ofert, oferta ma znaleźć się w miejscu jej przyjmowania. Takie zastrzeżenie pozwoli uniknąć sytuacji spornych wynikających na przykład z nadania oferty listem poleconym w urzędzie pocztowym przed upływem terminu na złożenie oferty.