Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 maja 2015 r.
Autor:

Prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów

Prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów

Prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów

Artykuł 20 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 636) - dalej u.s.i.o.z. - przewiduje tworzenie rejestrów medycznych służących monitorowaniu zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej, monitorowaniu stanu zdrowia usługobiorców oraz prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej lub realizacji programów zdrowotnych.

Wprawdzie art. 20 ust. 1 u.s.i.o.z. w zw. z art. 19 ust. 1 u.s.i.o.z. częściowo został uznany za niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 25 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przez pkt 1 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r., K 33/13 (Dz. U. z 2015 poz. 16) z dniem 7 stycznia 2015 r., oraz częściowo został uznany za niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 3 powołanego wyroku. Zgodnie z pkt 1 i 3 powołanego wyroku wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim przewiduje określenie przedmiotu rejestrów medycznych przez ministra w drodze rozporządzenia, jednak rejestry utworzone przed dniem ogłoszenia wyroku TK nadal mogą być prowadzone.

W oparciu o art. 20 ust. 1 u.s.i.o.z. wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. poz. 1497 z późn. zm.).

Krok: podejrzenie lub stwierdzenie nowotworu złośliwego

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09, oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

Krok: wypełnienie formularza MZ/N-1a

Dane do KRN zgłaszane są zgodnie z wzorem karty zgłoszenia nowotworu złośliwego, określonym w programie badań statystycznych statystyki publicznej (obecnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015; Dz. U. poz. 561).

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N - 1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Uwaga: mimo tak określonego zakresu jej zastosowania zgłoszeniu, zgodnie „Instrukcją wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego” zawartą w formularzu podlegają nie tylko przypadki stwierdzone, ale i podejrzenia nowotworu.

Zgodnie z instrukcją kartę należy bowiem wypełniać:

a) przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu;

b) przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z:

– diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu),

– leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia),

– postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby), lub też

– na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Krok: przekazanie formularza do wojewódzkiego biura rejestracji nowotworów

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. poz. 1497 z późn. zm.) - dalej r.u.k.r.n. - podmioty zobowiązane do przekazywania danych do rejestrów dokonują zgłoszenia bezpośrednio do rejestru lub za pośrednictwem wojewódzkich biur rejestracji nowotworów, uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych na terenie województwa, w którym realizują swoje zadania, będących wyznaczonymi do tych zadań komórkami organizacyjnymi w podmiotach leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii, którymi są w województwie:

1) dolnośląskim - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu;

2) kujawsko-pomorskim - Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy;

3) lubelskim - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie;

4) lubuskim - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim;

5) łódzkim - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi;

6) małopolskim - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie;

7) mazowieckim - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie;

8) opolskim - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego z siedzibą w Opolu;

9) podkarpackim - Podkarpackie Centrum Onkologii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Rzeszowie;

10) podlaskim - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku;

11) pomorskim - Wojewódzkie Centrum Onkologii z siedzibą w Gdańsku;

12) śląskim - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach;

13) świętokrzyskim - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach;

14) warmińsko-mazurskim - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie;

15) wielkopolskim - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu;

16) zachodniopomorskim - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie.

Dane do rejestru winny być przekazywane nie rzadziej niż raz w miesiącu do 15 dnia miesiąca następującego po rozpoznaniu choroby.

Krok: przetwarzanie danych

Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej.

Do zadań rejestru należy:

1) gromadzenie i przetwarzanie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych, w tym danych niezbędnych do realizacji zadań związanych ze statystyką publiczną;

2) wymiana danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Podmiotem prowadzącym rejestr oraz odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr, jest Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, przy pomocy Krajowego Biura Rejestracji Nowotworów (kbrn) będącego wyznaczoną do tych zadań komórką organizacyjną tego podmiotu (§ 4 r.u.k.r.n.).