Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 maja 2016 r.
Autor:

Prowadzenie ewidencji laboratoriów diagnostycznych

Prowadzenie ewidencji laboratoriów diagnostycznych

Prowadzenie ewidencji laboratoriów diagnostycznych

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 z późn. zm.) podmiot, który utworzył lub zlikwidował laboratorium w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), w terminie 14 dni od daty odpowiedniego wpisu do rejestru, o którym mowa w tej ustawie, składa wniosek o wpis lub wykreślenie z ewidencji. Złożenie wniosku jest obowiązkiem podmiotu, który prowadzi laboratorium.

Zgodnie z uchwałą Nr 59/1-P/III/2013 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 czerwca 2013 r. - stanowiska w przedmiocie rejestrowanych nazw laboratoriów diagnostycznych (dalej Uchwała) postulowane jest, aby nazwy laboratoriów będących przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych uwzględniały nazewnictwo wskazane w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej, która określa laboratoria jako „medyczne laboratoria diagnostyczne”.

Dane wpisane do ewidencji są jawne. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych (dalej: KRDL) udostępnia dane z ewidencji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Krok: złożenie wniosku o wpis do ewidencji

Podmiot, który prowadzi laboratorium, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wpis laboratorium do ewidencji.

Wniosek zawiera:

1) pełną i skróconą nazwę laboratorium, jego siedzibę i adres;

2) nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, siedzibę i adres podmiotu, który prowadzi laboratorium, oraz numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile podmiot taki numer posiada, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) - art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 z późn. zm.) - dalej u.o.d.l.

Wniosek składa się w formie pisemnej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu (uchwała nr 137/III/2014 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia ewidencji laboratoriów -

http://kidl.org.pl/index.php?page=wpis-do-ewidencji). Wniosek może zostać dodatkowo złożony w wersji elektronicznej, na dowolnym nośniku. Wnioskodawca składający wniosek o wpis laboratorium do ewidencji może dobrowolnie przekazać KRDL dodatkowe informacje o działalności medycznego laboratorium diagnostycznego i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie przez KRDL w celu realizacji jej ustawowych zadań.

Krok: rejestracja wniosku

Wniosek o wpis laboratorium do ewidencji złożony pocztą lub osobiście zostaje zarejestrowany w Biurze KRDL - § 5 ust. 1 uchwały Nr 9/III/2011 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia podziału czynności między członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych - dalej uchwała Nr 9/III/2011.