Kubiak Marcin, Prowadzenie dziennika budowy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Prowadzenie dziennika budowy

Prowadzenie dziennika budowy

Prowadzenie dziennika budowy

Ustawodawca określił w art. 45 ust. 3 p.b., że prowadzenie dziennika budowy lub rozbiórki jest obowiązkiem kierownika budowy (robót). Z art. 45 ust. 1 p.b. wynika, że dziennik budowy należy prowadzić w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów, rejestrujących przebieg robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu - wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności. Kierownik budowy odpowiedzialny jest nie tylko za właściwe prowadzenie dziennika budowy, ale także za stan dziennika budowy oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy - § 11 ust. 2 rozporządzenia.

inwestor inwestor gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych wypełnienie pierwszej strony zapełnianie dziennika budowy wpisami zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Krok: gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych

Dopełnienie wszystkich formalności poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, w tym otrzymanie od organu ostemplowanego druku dziennika budowy, nie zmusza inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Podmiotem, który inicjuje proces budowlany jest inwestor, przy czym kwestie zapewnienia środków finansowych czy zawarcia stosownej umowy z wykonawcą znajdują się poza obszarem prawa budowlanego. Z punktu widzenia prawa budowlanego jest istotne, aby rozpoczęcie prac przygotowawczych (art. 41 ust. 1 i 2 p.b.) nastąpiło po dopełnieniu wszelkich wymaganych formalności.

Krok: wypełnienie pierwszej strony

Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).