Kaczorowska-Kossowska Iwona, Prowadzenie dokumentacji psychologicznej w jednostce medycyny pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 września 2014 r.
Autor:

Prowadzenie dokumentacji psychologicznej w jednostce medycyny pracy

Prowadzenie dokumentacji psychologicznej w jednostce medycyny pracy

Prowadzenie dokumentacji psychologicznej w jednostce medycyny pracy

Dokumentacja badań, konsultacji i orzeczeń psychologicznych obejmuje:

1) dokumentację indywidualną, którą stanowią:

a) skierowanie na badanie psychologiczne,

b) skierowanie na konsultację psychologiczną,

c) karta badania psychologicznego,

d) orzeczenie psychologiczne;

2) dokumentację zbiorczą, którą stanowią:

a) rejestr osób skierowanych na badania lub konsultacje psychologiczne,

b) księga przeprowadzonych kontroli.

Do zadań psychologa należy prowadzenie dokumentacji indywidualnej oraz dokumentacji zbiorczej w postaci rejestru osób skierowanych na badania lub konsultacje psychologiczne.

Księgę przeprowadzonych kontroli prowadzi wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na siedzibę jednostki kontrolowanej - § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 131, poz. 888) i pozostaje ona poza zakresem przedstawionym w niniejszej procedurze.

psycholog psycholog otrzymanie skierowania na badanie lub konsultację psychologiczną wpis do rejestru osób skierowanych założenie karty badania psychologicznego wydanie orzeczenia psychologicznego przechowywanie dokumentacji

Krok: otrzymanie skierowania na badanie lub konsultację psychologiczną

Wzór skierowania na badanie psychologiczne określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 131, poz. 888) - dalej r.r.d.o. Wzór skierowania na konsultację psychologiczną określa załącznik nr 2 do r.r.d.o. (§ 1 ust. 2 i 3 r.r.d.o.).

Krok: wpis do rejestru osób skierowanych

Zgodnie z § 2 r.r.d.o., rejestr osób skierowanych na badania lub konsultacje psychologiczne zawiera:

1) liczbę porządkową;

2) dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres miejsca zamieszkania osoby, która zgłosiła się na konsultację lub badanie psychologiczne;

3) datę wydania skierowania na badanie lub konsultację psychologiczną;

4) jednostkę kierującą na badanie psychologiczne;

5) dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwę i adres zakładu pracy, numer identyfikacyjny REGON);

6) treść orzeczenia psychologicznego wraz z datą jego wydania;

7) potwierdzenie odbioru orzeczenia psychologicznego przez osobę badaną.