Krywan Tomasz, Promotor – pojęcie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Promotor – pojęcie

Promotor – pojęcie

Promotor – pojęcie

Procedura pozwala ustalić, czy dany podmiot jest promotorem w rozumieniu przepisów o obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Promotor – pojęcie podmiot podmiot czy podmiot zarządza wdrażaniem uzgodnienia? podmiot jest promotorem podmiot nie jest promotorem istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot jest promotorem czy podmiot opracowuje uzgodnienie? czy podmiot oferuje uzgodnienie? czy podmiot udostępnia uzgodnienie? czy podmiot wdraża uzgodnienie? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot jest promotorem

Z początkiem 2019 r. przepisami art. 86a–86o ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) – dalej o.p., został wprowadzony obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych oraz szereg związanych z tym innych obowiązków (odnośnie do pojęcia schematów podatkowych – zob. procedura Schemat podatkowy – pojęcie).

Najwięcej z tych obowiązków obciąża tzw. promotorów. Ciążą na nich:

1) obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych,

2) obowiązek informowania korzystającego o obowiązku przekazania schematu podatkowego,

3) obowiązek przekazania danych o podmiotach, którym udostępniono standaryzowany schemat podatkowy.

Definicję promotora określa art. 86a § 1 pkt 8 o.p.

Krok: czy podmiot opracowuje uzgodnienie?

Przez promotora rozumie się, po pierwsze, osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej (w szczególności doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej doradzającego klientom, również w przypadku gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju), która opracowuje uzgodnienie (zob. art. 86a § 1 pkt 8 o.p.), tj. czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego (zob. art. 86a § 1 pkt 16 o.p.).