Produkt rolny w rozumieniu VAT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Produkt rolny w rozumieniu VAT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Autorzy:

Produkt rolny w rozumieniu VAT

Produkt rolny w rozumieniu VAT

Produkt rolny w rozumieniu VAT

Procedura pozwala ustalić, czy dany towar jest produktem rolnym w rozumieniu VAT.

Produkt rolny w rozumieniu VAT podatnik podatnik towar jest produktem rolnym w rozumieniu VAT towar nie jest produktem rolnym w rozumieniu VAT istnieje potrzeba ustalenia czy dany towar jest produktem rolnym w rozumieniu VAT czy towar pochodzi z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego? czy towar jest towarem, o którym mowa w art. 20 ust. 1c i 1d u.p.d.o.f.? tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dany towar jest produktem rolnym w rozumieniu VAT

Od 1.04.2020 r. stosowana jest nowa definicja produktów rolnych. Określając tę definicję ustawodawca odszedł od zamkniętego katalogu towarów uznawanych za produkty rolne (w poprzednim stanie prawnym towary takie wymieniał załącznik nr 2 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., na rzecz wskazania cech towarów, które uznawane są na gruncie VAT za produkty rolne.

Krok: czy towar pochodzi z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego?

Produktami rolnymi w rozumieniu VAT są, po pierwsze, wszystkie towary pochodzące (będące efektem) z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego, przy czym:

1) przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych (zob. art. 2 pkt 15 u.p.t.u.);

2) rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (zob. art. 2 pkt 19 u.p.t.u.).