Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 września 2019 r.
Autorzy:

Procedura transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy

Procedura transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy

Procedura transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy

Podstawę prawną postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś. Ponadto obowiązki Polski w zakresie przeprowadzania transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko określa także Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110), sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (tzw. Konwencja z Espoo) oraz umowy bilateralne zawarte na jej podstawie z Niemcami i Litwą.

Przesłanką przesądzającą o konieczności przeprowadzenia procedury jest stwierdzenie możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania o charakterze transgranicznym.

Krok: zawiadomienie o oddziaływaniu na środowisko spoza granic RP

W razie wystąpienia możliwości oddziaływania na środowisko spoza granic RP w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub dokumentu strategicznego, państwo pochodzenia zobowiązane jest zawiadomić o tym fakcie stronę polską. Zawiadomienie powinno być wystosowane w formie pisemnej i skierowane do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Wraz z zawiadomieniem, państwo pochodzenia przesyła dokumenty zawierające informacje o możliwym oddziaływaniu transgranicznym. Zakres i rodzaj dokumentów określa prawo krajowe państwa pochodzenia.

Krok: odebranie informacji

Odebranie przez GDOŚ informacji o możliwym wystąpieniu na terytorium RP oddziaływania na środowisko pochodzącego spoza granicy zobowiązuje GDOŚ do podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia postępowania transgranicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację