Krywan Tomasz, Procedura IOSS

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Procedura IOSS

Procedura IOSS

Procedura IOSS

Procedura przedstawia sposób dokonania wyboru korzystania z procedury IOSS oraz obowiązki ciążące na podatnikach korzystających z tej procedury.

Procedura IOSS podatnik podatnik składanie deklaracji VII-D ustalenie państwa identyfikacji wpłacanie kwot VAT podatnik zamierza korzystać z procedury IOSS ustalenie czy podatnik może korzystać z procedury IOSS złożenie zgłoszenia informującego o zamiarze korzystania z procedury IOSS nadanie numeru identyfikacyjnego VAT lub odmowa przyjęcia zgłoszenia prowadzenie ewidencji na potrzeby procedury IOSS

Krok: podatnik zamierza korzystać z procedury IOSS

Dodanymi z dniem 1.07.2021 r. przepisami art. 138a–138h ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) – dalej u.p.t.u., określona jest szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych, czyli tzw. procedura IOSS. Procedura ta pozwala na rozliczanie VAT dotyczącego importowanych towarów za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. W przeciwieństwie zatem do ogólnych zasad opodatkowania importu towarów (kiedy to VAT jest pobierany w momencie importu towarów przez organy celne), w przypadku korzystania z IOSS podatnicy naliczają VAT (formalnie z tytułu dokonywanych dostaw towarów, lecz jest to de facto VAT z tytułu importu tych towarów) globalnie w państwie członkowskim identyfikacji.

A zatem procedura IOSS pozwala na rozliczanie VAT należnego z tytułu sprzedaży towarów na odległość towarów importowanych (dalej nazywanych SOTI) za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. Przy czym towary objęte tą procedurą korzystają ze zwolnienia od VAT przy imporcie, które to zwolnienie w Polsce przewiduje art. 45 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u..

Procedura IOSS jest procedurą fakultatywną, a więc wybór korzystania z niej należy do podatników. Jednak w razie podjęcia takiej decyzji podatnicy – jak wynika z art. 138b ust. 2 u.p.t.u. – obowiązani są stosować ją do wszystkich transakcji SOTI.

Krok: ustalenie czy podatnik może korzystać z procedury IOSS

Z art. 138b ust. 1 u.p.t.u. wynika, że z procedury IOSS może korzystać dokonujący sprzedaży na odległość towarów importowanych:

1) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;

2) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej albo podatnik niemający siedziby na terytorium Unii Europejskiej, reprezentowany przez pośrednika;

3) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa trzeciego, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie o wzajemnej pomocy o zakresie zbliżonym do zakresu dyrektywy Rady 2010/24/UE z 16.03.2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz.Urz. UE L 84, s. 1) oraz rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z 7.10.2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 268, s. 1 ze zm.), jeżeli dokonuje sprzedaży na odległość towarów importowanych z państwa trzeciego, na terytorium którego posiada siedzibę (zob. art. 138b ust. 3 u.p.t.u.).

Zob. również procedura Podatnicy uprawnieni do korzystania z procedury IOSS.