Kidyba Andrzej, Procedura decyzyjna w spółkach należących do grupy spółek (prawo holdingowe)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 13 października 2022 r.
Autorzy:

Procedura decyzyjna w spółkach należących do grupy spółek (prawo holdingowe)

Procedura decyzyjna w spółkach należących do grupy spółek (prawo holdingowe)

Procedura decyzyjna w spółkach należących do grupy spółek (prawo holdingowe)

Procedura decyzyjna w spółkach należących do grupy spółek (prawo holdingowe) grupa spółek spółka spółka dominująca grupa spółek spółka spółka dominująca możliwe scenariusze wydanie polecenia, udzielenie dostępu do dokumentów lub informacji brak stosowania procedury weryfikacja, czy spółka należy do grupy spółek czy spółka jest spółką dominującą? wykonywanie nadzoru w spółkach należących do grupy spółek czy spółka zależna udzieliła dostępu? wystąpienie do sądu rejestrowego czy sąd rejestrowy nakazuje udostępnienie dokumentów lub informacji? czy rada nadzorcza spółki dominującej zażądała udostępnienia ksiąg i dokumentów? czy spółka dominująca wydała wiążące polecenie? wydawanie i wykonywanie wiążących poleceń czy spółka dominująca zażądała dostępu do ksiąg i dokumentów? spółka należy do grupy spółek spółka nie należy do grupy spółek tak tak nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: weryfikacja, czy spółka należy do grupy spółek

Omawiana procedura dotyczy spółek uczestniczących w grupie spółek. Definicję grupy spółek zawiera art. 4 § 1 pkt 51 k.s.h. Jest nią szczególna forma grupy kapitałowej składającej się ze spółki dominującej oraz spółki, bądź spółek zależnych. Cechą charakterystyczną tej struktury spółek kapitałowych jest określenie wspólnej strategii zmierzającej do realizacji wspólnego interesu grupy spółek. Wspólna strategia oraz cel grupy spółek określone są w uchwale o przystąpieniu do grupy spółek podejmowanej przez każdą ze spółek kapitałowych w niej uczestniczącej.

Krok: czy spółka jest spółką dominującą?

Procedurę decyzyjną w grupie spółek mogą inicjować organy spółki dominującej, to tej spółce bowiem wyznaczono rolę wykonywania jednolitego kierownictwa nad spółkami zależnymi (art. 4 § 1 pkt 51 k.s.h.). W tym celu spółkę dominującą oraz jej organy wyposażono w dodatkowe kompetencje, które mogą być realizowane wprost względem spółek zależnych:

– Zarząd spółki dominującej uprawniony jest do wydawania wiążących poleceń spółce zależnej,

– Rada nadzorcza spółki dominującej uprawniona jest do sprawowania stałego nadzoru nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną, Co ciekawe, jeżeli umowa spółki dominującej nie przewiduje ustanowienia rady nadzorczej, przedmiotowe kompetencje rady nadzorczej wykonuje zarząd spółki dominującej.