Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Próby i sprawdzenia przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

Próby i sprawdzenia przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

Próby i sprawdzenia przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

Na kierowniku budowy ciąży również obowiązek zapewnienia dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru - w zakresie wymaganym przepisami lub ustalonym w umowie (art. 22 pkt 7 p.b.). Opisany obowiązek służy ochronie inwestora, umożliwiając kierownikowi budowy usunięcie stwierdzonych braków bez istotnych przeszkód.

Ze wskazanym obowiązkiem koresponduje jeden z podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - o ile został ustanowiony, jakim jest uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych (art. 25 pkt 3 p.b.).

Krok: zakończenie robót budowlanych

Nałożenie na kierownika budowy analizowanego obowiązku zapewnienia wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń jest konsekwencją tego, że odpowiada on za prawidłowy przebieg i jakość wykonywanych robót budowlanych. Z treści przepisu wynika, że próby i sprawdzenia powinny nastąpić po zakończeniu robót budowlanych w znaczeniu faktycznym.

Krok: próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych

Wynikający z przepisów zakres prób i sprawdzeń może zostać rozszerzony w umowie zawartej przez inwestora z wykonawcą; wówczas umownie nałożone obowiązki będą wiązały kierownika budowy. Nie ulega wątpliwości, że osoby dokonujące poszczególnych prób i sprawdzeń muszą legitymować się stosownymi uprawnieniami.

Informacje dotyczące prób i sprawdzeń powinny zostać zarejestrowane, przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację