Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.
Autorzy:

Próbka w VAT

Próbka w VAT

Próbka w VAT

Procedura przedstawia kryteria uznania określonych towarów za próbki w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Krok: warunki uznania towaru za próbkę

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przez próbkę, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-581/08, EMI Group Ltd, zdefiniował próbkę jako egzemplarz okazowy produktu mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi. Biorąc powyższe pod uwagę, należy dojść do wniosku, że próbka dla celów VAT ma charakter „funkcjonalny”. Może nią być każdy towar (również pełnowartościowy), pod warunkiem że pełni funkcje testowe dla potencjalnego nabywcy czy osoby mającej wpływ na decyzje nabywców. Należy przy tym zaznaczyć, że ewentualny element konsumpcji po stronie osoby otrzymującej próbkę powinien mieć charakter marginalny (uboczny) wobec celu testowego.

Dlatego próbką mogą być również towary wartościowe i wydawane w większej ilości (o ile uzasadnione jest to procesem „testowania”). Z drugiej strony, próbką dla celów VAT nie są towary niewielkiej wartości, opatrzone informacją „próbka” lub „towar nieprzeznaczony do sprzedaży”, jeśli wydawane są jednej osobie większe ilości „próbek” w charakterze prezentu (choć w tym wypadku takie wydania mogłyby zostać uznane za prezent małej wartości).

Krok: wydanie próbki niepodlegające opodatkowaniu

Zgodnie z art. 7 ust. 3 u.p.t.u., nie podlega opodatkowaniu przekazywanie próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację