Balicka Patrycja, Prewspółczynnik alternatywny w JST - sieć wodociągowo-kanalizacyjna

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Prewspółczynnik alternatywny w JST - sieć wodociągowo-kanalizacyjna

Prewspółczynnik alternatywny w JST - sieć wodociągowo-kanalizacyjna

Prewspółczynnik alternatywny w JST - sieć wodociągowo-kanalizacyjna

Procedura przedstawia zasady stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego prewspółczynnika ustalonego w sposób alternatywny do przedstawionego w rozporządzeniu Ministra Finansów w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością dostarczania wody i odbioru ścieków.

Prewspółczynnik alternatywny w JST - sieć wodociągowo-kanalizacyjna JST JST jednostka budżetowa, zakład budżetowy świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków czy prewspółczynnik ustalony na podstawie rozporządzenia odpowiada specyfice wykonywanej działalności? prewspółczynnik na podstawie rozporządzenia wyliczenie prewspółczynnika alternatywnego wniosek o interpretację tak nie

Krok: jednostka budżetowa, zakład budżetowy świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków

Urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego (JST) jako jednostka budżetowa lub zakład budżetowy świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków. Usługi świadczone są na rzecz odbiorców - osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostek budżetowych utworzonych przez JST. Od momentu centralizacji świadczenie na rzecz jednostek budżetowych JST jest świadczeniem niepodlegającym opodatkowaniu VAT, bowiem świadczenie na własną rzecz nie jest usługą.

Krok: czy prewspółczynnik ustalony na podstawie rozporządzenia odpowiada specyfice wykonywanej działalności?

Jednostki organizacyjne JST dokonujące odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych towarów i usług powinny co do zasady stosować prewspółczynnik wyliczony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2021 r. poz. 999) - dalej rozporządzenie. Jednak w przypadkach, kiedy JST uzna stosowanie prewspółczynnika wyliczonego w odmienny sposób, aniżeli przedstawiony w rozporządzeniu za bardziej uzasadnione i odpowiadające specyfice wykonywanej przez daną jednostkę organizacyjną działalności i dokonywanych przez nią nabyć, JST może rozważyć zastosowanie prewspółczynnika alternatywnego.