Prewspółczynnik alternatywny w JST - OpenLEX

Balicka Patrycja, Prewspółczynnik alternatywny w JST

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Prewspółczynnik alternatywny w JST

Prewspółczynnik alternatywny w JST

Prewspółczynnik alternatywny w JST

Procedura przedstawia zasady stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego prewspółczynnika ustalonego w sposób alternatywny do przedstawionego w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Prewspółczynnik alternatywny w JST JST JST wniosek o interpretację towary i usługi wykorzystywane jednocześnie do działalności gospodarczej jak i do innych celów niż działalność gospodarcza czy prewspółczynnik ustalony na podstawie rozporządzenia odpowiada specyfice wykonywanej działalności? prewspółczynnik na podstawie rozporządzenia porównanie prewspółczynników prewspółczynnik alternatywny korzystniejszy tak nie tak nie

Krok: towary i usługi wykorzystywane jednocześnie do działalności gospodarczej jak i do innych celów niż działalność gospodarcza

Jednostka samorządu terytorialnego (JST) dokonując odliczeń VAT od zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (działalność statutowa) jest zobowiązana do stosowania przepisów o prewspółczynniku zawartych w art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w odniesieniu do tych zakupów.

Krok: czy prewspółczynnik ustalony na podstawie rozporządzenia odpowiada specyfice wykonywanej działalności?

Jednostki organizacyjne JST dokonujące odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych towarów i usług powinny, co do zasady, stosować prewspółczynnik wyliczony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2021 r. poz. 999) - dalej rozporządzenie. Jednak w przypadkach, kiedy JST uzna stosowanie prewspółczynnika wyliczonego w odmienny sposób, aniżeli przedstawiony w rozporządzeniu za bardziej uzasadnione i odpowiadające specyfice wykonywanej przez daną jednostkę organizacyjną działalności i dokonywanych przez nią nabyć, JST może rozważyć zastosowanie prewspółczynnika alternatywnego.