Kostrzewa Piotr, Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 10 listopada 2020 r.
Autor:

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy umowa zlecenie ubezpieczony ZUS umowa zlecenie ubezpieczony ZUS prawo do jednorazowego odszkodowania prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, renta rodzinnej, dodatek do renty rodzinnej i dodatek pielęgnacyjny prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego jakie świadczenia przysługują zleceniobiorcy z tytułu ubezpieczenia wypadkowego? prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego zdarzenie wypadkowe lub choroba zawodowa ocena, czy umowa zlecenia stanowi tytuł do ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorca ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorca nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego tak nie krótkoterminowe długoterminowe jednorazowe odszkodowanie

Krok: zdarzenie wypadkowe lub choroba zawodowa

Warunki nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego zostały określone przepisami u.s.u.w. Z przepisów tych wynika, że zasadniczo prawo do tych świadczeń ma osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Ustaleniem zatem, że osoba fizyczna, która uległa wypadkowi przy pracy, czy też chorobie zawodowej, nie jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym wyklucza jej prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia.

Krok: ocena, czy umowa zlecenia stanowi tytuł do ubezpieczenia wypadkowego

Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają nie tylko osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, ale również osoby, które do tych ubezpieczeń przystąpiły dobrowolnie.

Bez względu na to, czy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie są objęci ubezpieczeniem wypadkowym:

1) bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,

2) posłowie do Parlamentu Europejskiego,

3) osoby wykonujące pracę nakładczą,

4) żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową,

5) osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

6) osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych prac,

7) osoby podlegające dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 u.s.u.s.,

8) osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,

9) członkowie rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji,

10) osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, o której mowa w art. 6a u.s.u.s.

Zasadniczo wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyjątek stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 26 lat. Tacy zleceniobiorcy, za wyjątkiem niań zatrudnionych na podstawie umowy uaktywniającej, nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Ważne!

W przypadkach określonych przepisami u.s.u.s. zleceniobiorca, który spełnia jednocześnie warunki do podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu (np. stosunku pracy, pozarolniczej działalności), z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Przystąpienie do tych ubezpieczeń sprawia, że zleceniobiorca zostaje również objęty ubezpieczeniem wypadkowym.