Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku podatników wykonujących działalność gospodarczą istnieje możliwość wyboru formy opodatkowania, a podatnicy mają do wyboru aż cztery możliwości. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest ona dostępna dla wszystkich podatników, ale od zasady tej przewidziano szereg wyjątków. Z niniejszej procedury dowiesz się, czy możesz skorzystać z tej formy opodatkowania. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może być także płacony od najmu prywatnego - zob. procedura Opodatkowanie przychodów z najmu.

Krok: uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., na użytek podatku dochodowego (w tym także zryczałtowanego) działalność gospodarcza (pozarolnicza działalność gospodarcza) oznacza działalność zarobkową:

1) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

2) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

3) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 u.p.d.o.f.

Z kolei w myśl art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody działalności gospodarczej.

Krok: sprawdzenie warunków

Zasadą domyślną jest dostępność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od zasady tej istnieje jednak szereg wyjątków powoduje, że omawiana forma jest niedostępna dla tysięcy podatników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?