Musiał Krzysztof J., Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku podatników wykonujących działalność gospodarczą istnieje możliwość wyboru formy opodatkowania, a podatnicy mają do wyboru aż cztery możliwości. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest ona dostępna dla wszystkich podatników, ale od zasady tej przewidziano szereg wyjątków. Z niniejszej procedury dowiesz się, czy możesz skorzystać z tej formy opodatkowania. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może być także płacony od najmu prywatnego – zob. procedura Opodatkowanie przychodów z najmu.

Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik podatnik wytwarzanie wyrobów akcyzowych wybór ryczałtu jako formy opodatkowania przejście firmy między małżonkami zastosowanie ryczałtu wykonywanie działalności na rzecz pracodawcy ryczałt niedostępny przekroczenie limitu przychodów uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej sprawdzenie warunków karta podatkowa korzystanie z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego wykonywanie działalności wyłączonej nie tak tak nie nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak

Krok: uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., na użytek podatku dochodowego (w tym także zryczałtowanego) działalność gospodarcza (pozarolnicza działalność gospodarcza) oznacza działalność zarobkową:

1) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

2) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

3) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 u.p.d.o.f.

Z kolei w myśl art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody działalności gospodarczej.

Krok: sprawdzenie warunków

Zasadą domyślną jest dostępność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od zasady tej istnieje jednak szereg wyjątków powoduje, że omawiana forma jest niedostępna dla tysięcy podatników.