Musiał Krzysztof J., Prawo do karty podatkowej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Prawo do karty podatkowej

Prawo do karty podatkowej

Prawo do karty podatkowej

W przypadku podatników wykonujących działalność gospodarczą istnieje możliwość wyboru formy opodatkowania, a podatnicy mają do wyboru aż cztery możliwości. Jedną z nich jest karta podatkowa. Jest to jedyna forma o charakterze całkowicie ryczałtowym - wysokość podatku nie jest bowiem zależna ani od przychodów, ani od kosztów podatkowych.

Prawo do karty podatkowej podatnik podatnik prawo do karty podatkowej brak prawa do karty podatkowej uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej odpowiedni przedmiot działalności (!) spełnienie  pozostałych  warunków tak nie tak nie

Krok: uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., na użytek podatku dochodowego (w tym także zryczałtowanego) działalność gospodarcza (pozarolnicza działalność gospodarcza) oznacza działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 u.p.d.o.f.

Z kolei w myśl art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody działalności gospodarczej.

Krok: odpowiedni przedmiot działalności

W myśl art. 23 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2021 r. poz. 1993 ze zm.) – dalej u.z.p.d., zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do u.z.p.d., zwanej dalej tabelą, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do u.z.p.d. – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;

2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części II tabeli;

3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;

4) gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części IV tabeli;

5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu – w warunkach określonych w części V tabeli;

6) w zakresie usług rozrywkowych – w warunkach określonych w części VI tabeli;

7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części VII tabeli;

8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli;

9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli;

10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi – w warunkach określonych w części X tabeli;

11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny – w warunkach określonych w części XI tabeli.

Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne oraz przedsiębiorstwa w spadku.