Kidyba Andrzej, Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Autorzy:

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedura ma na celu przedstawienie realizacji prawa do dywidendy przez wspólnika spółki z o.o.

Krok: zaistnienie warunków do podziału zysku spółki

Zasady rozporządzania zyskiem wypracowanym przez spółkę mogą zostać uregulowane w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W braku tych postanowień znajdują zastosowanie przepisy k.s.h.

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółka z o.o. spółka z o.o. czy umowa spółki upoważnia zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy? uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku wypłacenie dywidendy w dniu określonym w uchwale wspólników przypadający wspólnikom zysk dzieli się stosownie do zasad przyjętych w umowie spółki wypłacanie zaliczek na poczet dywidendy otrzymanie dywidendy w jaki sposób przypada wspólnikom zysk? czy wspólnik otrzymał dywidendę zgodnie z prawem i statutem? czy zysk jest przeznaczony do podziału między wspólników? podmiot określony w statucie zgromadzenie wspólników kto podejmuje uchwałę o podziale zysku? wypłacenie dywidendy w dniu wskazanym w uchwale wypłacenie dywidendy czy dopuszczalne jest wypłacanie zaliczek na poczet dywidendy? podział zysku na podstawie umowy czy zysk wynika z rocznego sprawozdania finansowego? otrzymanie dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) przez wspólnika przypadający wspólnikom zysk dzieli się w stosunku do udziałów odpowiedzialność za nienależną wypłatę podjęcie uchwały określającej dzień dywidendy podjęcie uchwały o podziale zysku ustalenie uprawnionych do dywidendy zaistnienie warunków do podziału zysku spółki czy zgromadzenie wspólników ustaliło dzień wypłacenia dywidendy? czy uchwała spółki wskazuje dzień wypłacenia dywidendy? wezwanie do wypłacenia dywidendy czy umowa spółki reguluje zasady podziału zysku spółki? wspólnikom przypada dywidenda uprzywilejowana podział zysku na podstawie k.s.h. wspólnik nie ma roszczenia o wypłatę dywidendy ustalenie dnia wypłacenia dywidendy nie tak jeżeli umowa nie stanowi inaczej jeżeli umowa spółki tak stanowi jeżeli w spółce są udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie tak nie tak jeżeli umowa nie stanowi inaczej jeżeli umowa tak stanowi tak nie nie tak nie tak tak nie tak nie

Krok: czy umowa spółki reguluje zasady podziału zysku spółki?