Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Autor:

Prawa i obowiązki inspektora kontroli ZUS

Prawa i obowiązki inspektora kontroli ZUS

Prawa i obowiązki inspektora kontroli ZUS

ZUS może działać tylko na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. W konsekwencji inspektor kontroli ZUS może w stosunku do płatnika składek podejmować tylko takie czynności, na których wykonanie pozwalają mu przepisy prawa. Jeżeli w ocenie płatnik składek, inspektor kontroli ZUS dokonuje czynności kontrolnych z naruszeniem obowiązującego prawa, może on skorzystać z przewidzianych na tę okoliczność środków prawnych. Płatnik składek będący przedsiębiorcą może złożyć sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez inspektora kontroli ZUS czynności z naruszeniem przepisów u.p.p., a następnie od wydanego na skutek rozpatrzenia sprzeciwu postanowienia może złożyć zażalenie.

Jeżeli naruszenie prawa przez inspektora kontroli ZUS doprowadziło do błędnych ustaleń, które zostały zawarte w protokole kontroli, płatnik składek może w tym zakresie złożyć zastrzeżenia do protokołu. W przypadku, gdy w następstwie naruszenia prawa przez inspektora kontroli ZUS płatnikowi składek została wyrządzona szkoda, może on na drodze sądowej domagać się od ZUS odszkodowania.

Krok: doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli sprawia, że po stronie inspektora kontroli ZUS aktualizują się prawa i obowiązki związane z kontrolą.

Ważne!

Czynności kontrolne może wykonywać wyłącznie inspektor kontroli ZUS. Pracownik ZUS, który nie jest inspektorem kontroli ZUS, przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora kontroli ZUS może uczestniczyć w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez inspektora kontroli ZUS.

Sankcje!

Jeżeli płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika składek udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny do 5.000 zł.

Krok: ocena, czy płatnik składek jest przedsiębiorcą

Okoliczność, iż płatnik składek ma status przedsiębiorcy nie pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki inspektora kontroli ZUS. Kontrola ZUS, która dotyczy płatnika składek będącego przedsiębiorcą, poddana jest bowiem reżimowi prawnemu określonemu przepisami rozdziału 5 u.p.p.