PPK w sektorze finansów publicznych – problematyczne kwestie wdrożenia - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, PPK w sektorze finansów publicznych – problematyczne kwestie wdrożenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

PPK w sektorze finansów publicznych – problematyczne kwestie wdrożenia

PPK w sektorze finansów publicznych – problematyczne kwestie wdrożenia Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający Wdrożenie PPK w jednostce sektora finansów publicznych Analiza problemów związanych z wdrożeniem PPK w sektorze finansów publicznych Czy jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek stosowania procedury przetargowej przy wyborze instytucji zarządzającej? Kto jest stroną umowy o zarządzanie w przypadku gdy wyboru instytucji finansowej dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd? Czy pracodawca sektora publicznego, który przy wyborze instytucji finansowej będzie zobowiązany do stosowania procedury przetargowej, może zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony? Na podstawie jakich przesłanek można dokonywać różnicowania wpłat do PPK w jednostkach sektora finansów publicznych

Krok: Czy jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek stosowania procedury przetargowej przy wyborze instytucji zarządzającej?

Jednostki sektora finansów publicznych, u których zostaną przekroczone progi unijne mają obowiązek wyłonić instytucje finansową zarządzającą w drodze przeprowadzonego postępowania w ramach ustawy z  29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p.

Wspomniane progi, zgodnie rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 16.12.2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – dalej r.k.w.z.k., wynoszą:

* 139.000 euro x 4,2693 zł = 596.727 zł – dla instytucji centralnych;

* 214.000 euro x 4,2693 zł = 918.702 zł – dla samorządów, uczelni, instytucji kultury.

Jednostki sektora finansów publicznych mogą stosować w 2021 r. przepisy Prawa zamówień publicznych zwalniające w całości ze stosowania procedury przetargowej, o ile postępowanie na wybór instytucji finansowej rozpocznie się już w 2020 r. Ustawodawca wprowadzając wskazane zwolnienie nie wskazuje jaką sytuację należy uznać za rozpoczęcie postępowania. Jest to o tyle istotne, że przepisy Prawa zamówień publicznych w stosunku do jednostek sektora finansów publicznych obowiązują od 1.01.2021 r. W literaturze przedmiotu można spotkać poglądy, że za takie rozpoczęcie można uznać przesłanie zapytań ofertowych do instytucji finansowych oferujących PPK.

Jeżeli jednostka finansów publicznych oszacuje, że nie zostaną przekroczone progi unijne określone w rozporządzeniu w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, wówczas przeprowadza wybór instytucji finansowej w oparciu o uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników.

Patrz również: PPK – wybór instytucji finansowej w sektorze finansów publicznych.

Krok: Kto jest stroną umowy o zarządzanie w przypadku gdy wyboru instytucji finansowej dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd?

W celu ułatwienia wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK umożliwiono wójtom, burmistrzom, prezydentom miasta, zarządom powiatów i zarządom województw wybranie w porozumieniu z przedstawicielami organizacji związkowych lub reprezentacji osób zatrudnionych instytucji finansowej, z którą jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zawrzeć umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, wówczas jednostka samorządu terytorialnego wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte ww. porozumienie, to wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa wybierze instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK.

Po dokonaniu wyboru instytucji finansowej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub zarząd umowę o zarządzanie PPK zawiera z wybraną instytucją finansową jednostka sektora finansów publicznych. Jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązana zawrzeć umowę o zarządzanie najpóźniej do 26.03.2021 r.

Krok: Czy pracodawca sektora publicznego, który przy wyborze instytucji finansowej będzie zobowiązany do stosowania procedury przetargowej, może zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony?

Umowa o zarządzanie PPK zawierana jest między jednostką sektora finansów publicznych a instytucją finansową. Jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązana zawrzeć umowę o zarządzanie najpóźniej do 26.03.2021 r. Zgodnie z przepisami ustawy z  11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej p.z.p., umowy o wykonanie zamówienia publicznego zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata. Zatem umowy o zamówienia publiczne nie mogą być zawierane na czas nieokreślony.

W odniesieniu do umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK dopuszcza się możliwość zawarcia umowy na czas dłuższy niż 4 lata, przyjmując że zamówienia na zarządzanie są zamówieniami powtarzającymi się lub ciągłymi. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.