Skibińska Małgorzata, PPK w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

PPK w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych

PPK w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w jednostkach sektora finansów publicznych wiąże się z koniecznością zawarcia umowy o zarządzanie z instytucją finansową. Przy spełnieniu określonych przesłanek instytucja finansowa musi być wybrana w drodze przeprowadzenia postępowania w ramach zamówień publicznych (PZP).

PPK w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający należy do jednostki sektora finansów publicznych w ramach administracji samorządowej Wybór instytucji finansowej z zastosowaniem prawa zamówień publicznych Wybór instytucji finansowej bez postępowania przetargowego Czy wybór instytucji finansowej musi zostać zrealizowany w ramach prawa zamówień publicznych? Podmiot zatrudniający należy do jednostki sektora finansów publicznych w ramach administracji centralnej Obliczanie współczynnika - średnie miesięczne wynagrodzenie Obliczanie współczynnika - wysokość opłaty za zarządzanie Obliczanie współczynnika - wysokość wpłat do PPK Czy podmiot zatrudniający należy do jednostki sektora finansów publicznych w ramach administracji centralnej? Analiza w jakim trybie należy wybrać instytucję finansową Kwalifikowanie postępowania w ramach procedury zamówień publicznych Ustalenie wartości zamówienia Obliczanie wartości zamówienia w przypadku wyboru instytucji finansowej PPK Obliczanie współczynnika - liczba osób zatrudnionych Nie Tak Nie Tak

Krok: Analiza w jakim trybie należy wybrać instytucję finansową

Procedura wyboru instytucji finansowej będzie różna w zależności od tego, czy w danym podmiocie działa zakładowa organizacja związkowa, czy też nie. W określonych przypadkach wybór instytucji finansowej będzie wiązał się z koniecznością przeprowadzenia postępowania w zakresie zamówień publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych, u których zostaną przekroczone progi unijne mają obowiązek wyłonić instytucję finansową zarządzającą w drodze przeprowadzonego postępowania w ramach ustawy z  29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p. Jeżeli jednostka finansów publicznych oszacuje, że nie zostaną przekroczone progi unijne, wówczas przeprowadza wybór instytucji finansowej w oparciu o uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników.

Jednostki sektora finansów publicznych mogą stosować w 2021 r. przepisy Prawa zamówień publicznych zwalniające w całości ze stosowania procedury przetargowej, o ile postępowanie dotyczące wyboru instytucji finansowej rozpocznie się już w 2020 r.

Patrz również PPK – wybór instytucji finansowej w sektorze finansów publicznych.

Krok: Kwalifikowanie postępowania w ramach procedury zamówień publicznych

Do wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK w ramach procedury zamówień publicznych zastosowanie mają rozwiązania przewidziane dla „usług finansowych”. Definicja „usług finansowych” wskazuje, że jest to każda usługa o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub płatniczym, obejmujące m.in. świadczenie usług płatniczych. Stąd też w ramach tej kategorii należy kwalifikować postępowanie dotyczące wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK.