Pozyskiwanie i gromadzenie dowodów w ramach wykonywanych czynności - OpenLEX

Janiszowski-Downarowicz Rafał, Pozyskiwanie i gromadzenie dowodów w ramach wykonywanych czynności

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Pozyskiwanie i gromadzenie dowodów w ramach wykonywanych czynności

Pozyskiwanie i gromadzenie dowodów w ramach wykonywanych czynności

Pozyskiwanie i gromadzenie dowodów w ramach wykonywanych czynności

Artykuł 15 ust. 1 ustawy o Policji określa zakres czynności, które policjanci mają prawo wykonywać w celu pozyskiwania i gromadzenia materiału dowodowego, działając na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego, ustawy o Policji i innych ustaw.

Pozyskiwanie i gromadzenie dowodów w ramach wykonywanych czynności policja policja obserwowanie i rejestrowanie obrazów oraz dźwięku rodzaje czynności przeszukanie osób lub pomieszczeń wykonywanie czynności służbowych pobieranie w ramach nadzoru prewencyjnego odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków od osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich pobieranie odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób

Krok: wykonywanie czynności służbowych

W granicach swych zadań, w celu przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom, poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo poszukiwania osób zaginionych funkcjonariusze policji wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach (zob. Wykonywanie czynności zleconych przez sąd, prokuraturę i inne organy administracji państwowej lub samorządu terytorialnego). Szczególne znaczenie mają wykonywane przez policję czynności związane z pozyskiwaniem i gromadzeniem dowodów, które mogą być na późniejszym etapie postępowania wykorzystane w konkretnych sprawach. Należy pamiętać, że policja jest organem ścigania, który w przeważającej części przypadków jako pierwszy przybywa na miejsce zdarzenia i dokonuje oględzin, a prawidłowe i staranne zabezpieczenie śladów ma kolosalne znaczenie dla powodzenia dalszych czynności procesowych.

Krok: rodzaje czynności

W ramach swych zadań policjanci mają prawo między innymi do:

– pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków w trybie określonym w innych ustawach, w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe, w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,

– pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,

– dokonywania przeszukania osób i pomieszczeń,

– obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu i dźwięku zdarzeń w miejscach publicznych.