Pozyskiwanie dowodów w wyniku kontroli operacyjnej i ich wykorzystanie - OpenLEX

Janiszowski-Downarowicz Rafał, Pozyskiwanie dowodów w wyniku kontroli operacyjnej i ich wykorzystanie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Pozyskiwanie dowodów w wyniku kontroli operacyjnej i ich wykorzystanie

Pozyskiwanie dowodów w wyniku kontroli operacyjnej i ich wykorzystanie

Pozyskiwanie dowodów w wyniku kontroli operacyjnej i ich wykorzystanie w szczególnych przypadkach

Pozyskiwanie dowodów w wyniku kontroli operacyjnej i ich wykorzystanie sąd okręgowy sąd okręgowy możliwe orzeczenia w przedmiocie dopuszczenia dowodu otrzymanie wniosku postanowienie o odmowie dopuszczenia uzyskanego dowodu postanowienie o dopuszczeniu uzyskanego dowodu prokurator prokurator przekazanie materiałów niedopuszczonych w celu ich zniszczenia otrzymanie informacji o zniszczeniu materiałów otrzymanie materiałów otrzymanie postanowienia o odmowie otrzymanie postanowienia o dopuszczeniu oczekiwanie na postanowienie sądu wniosek do sądu policja policja czy materiały zawierają informacje objęte zakazem dowodowym z art. 178 k.p.k.? otrzymanie materiałów pozyskanie dowodów poinformowanie o zniszczeniu materiałów prokuratora przesłanie pozyskanych materiałów do prokuratora sporządzenie protokołu ze zniszczenia materiałów poinformowanie o zakończeniu kontroli i przekazanie zebranych w jej trakcie materiałów czy materiały zawierają informacje, o których mowa w art. 178a k.p.k., 180 § 2 k.p.k. lub 180 § 3 k.p.k.? zniszczenie materiałów prowadzenie kontroli operacyjnej nie tak niezwłocznie nie tak

Krok: prowadzenie kontroli operacyjnej

Kontrola operacyjna zawsze jest prowadzona niejawnie. Czynności prowadzone przez policję polegają na uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek, uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne, uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych, a także na stosowaniu środków technicznych, które umożliwiają uzyskanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie. Chodzi tu w szczególności o treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Wszystkie podmioty, które prowadzą działalność telekomunikacyjną (np. sieci telefonii komórkowych), świadczące usługi drogą elektroniczną (np. właściciel portalu internetowego) oraz operator pocztowy (np. poczta, In post) są obowiązane do zapewnienia wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej niezbędnej do prowadzenie przez policję kontroli operacyjnej. Pomocy tej udziela się na koszt wymienionych podmiotów. Kontrolę operacyjną należy zakończyć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zarządzenia, nie później niż po upływie okresu, na który została zarządzona. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC albo komendant wojewódzki policji jest zobowiązany do poinformowania właściwego miejscowo prokuratora o wynikach kontroli, a na żądanie tego prokuratora, informuje go o jej przebiegu. Jest ona zarządzana w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw wymienionych enumeratywnie w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji.

Zobacz Zarządzanie i prowadzenie kontroli operacyjnej

Krok: czy materiały zawierają informacje objęte zakazem dowodowym z art. 178 k.p.k.?

Jeżeli podczas czynności związanych z kontrolą operacyjną uzyskano materiały objęte zakazem dowodowym określonym w art. 178 k.p.k. (tajemnica spowiedzi, tajemnica obrończa), informacje takie nie mogą być wykorzystane w toku dalszego postępowania karnego. W takiej sytuacji Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC albo komendant wojewódzki Policji zarządza niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie pozyskanych materiałów.