Musiał Krzysztof J., Pożyczki a PCC

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 11 października 2021 r.
Autorzy:

Pożyczki a PCC

Pożyczki a PCC

Pożyczki a PCC

Działalność gospodarcza wiąże się z inwestycjami. Problem jednak w tym, że nie zawsze dysponuje się wystarczającą ilością środków finansowych. Konieczne może być w takim przypadku poszukanie źródeł zewnętrznych - np. zaciągnięcie pożyczki. Ta zaś może oznaczać konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pożyczki a PCC podatnik podatnik pożyczka od wspólnika spółki najbliższa rodzina osoba pożyczkodawcy (!) konieczność  zapłaty PCC zwolnienie od PCC wpłata na konto (!) zwolnienie od  PCC (!) złożenie PCC-3 PCC od umowy spółki I grupa podatkowa rodzaj spółki „zerowa” grupa podatkowa pożyczka do wysokości limitów inni pożyczkodawcy (!) pożyczki  z funduszów (!) zaciągnięcie  pożyczki (!) pożyczka do  wysokości limitu pożyczka udzielona w ramach działalności gospodarczej zastosowanie zwolnienia z VAT (!) wyłączenie  z PCC tak nie gr 0 gr 1 tak nie tak nie osobowa kapitałowa tak nie tak nie tak nie

Krok: (!) zaciągnięcie pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

Z definicji powyższej wynika, że przedmiotem pożyczki mogą być wyłącznie pieniądze i rzeczy oznaczone co do gatunku (cukier, węgiel itp.).

Uwaga! Ryzyko: Umowa pożyczki, której wartość przenosi 1000 zł, wymaga zachowania formy dokumentowej - może być ona zatem zawarta na piśmie lub np. mailowo.

Krok: pożyczka udzielona w ramach działalności gospodarczej

Według definicji ogólnej zawartej w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Pożyczki są rodzajem usługi, wobec czego mogą one stanowić przedmiot działalności gospodarczej.

Dla rozliczeń podatkowych istotniejsza jest jednak definicja stworzona na użytek VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Pożyczki mieszczą się zatem także w definicji działalności gospodarczej obowiązującej w zakresie VAT.