Pozew w postępowaniu grupowym w sprawach z zakresu prawa pracy - OpenLEX

Giżejowska Alina, Pozew w postępowaniu grupowym w sprawach z zakresu prawa pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Pozew w postępowaniu grupowym w sprawach z zakresu prawa pracy

Pozew w postępowaniu grupowym w sprawach z zakresu prawa pracy

Pozew w postępowaniu grupowym w sprawach z zakresu prawa pracy

Pozew w postępowaniu grupowym w sprawach z zakresu prawa pracy sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych pozwu zarządzenie o zwrocie pozwu w postępowaniu grupowym wpływ pozwu do sądu czy pozew został złożony do właściwego sądu? przekazanie pozwu do właściwego sądu badanie formalne pozwu postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym oddalenie uwzględnienie powództwa rozpoznanie powództwa rozprawa o dopuszczalności postępowania grupowego postanowienie o odrzuceniu pozwu reprezentant grupy reprezentant grupy złożenie pozwu uwzględnienie oddalenie nieusunięte usunięte niedopuszczalność dopuszczalność nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie pozwu

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (u.d.r.p.g.), pozew w postępowaniu grupowym w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczony w sprawach o roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych (np. roszczenia związane z wypadkiem przy pracy), roszczenia z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego (np. zapłata premii) lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Na mocy art. 1 ust. 2a i 2b u.d.r.p.g. w postępowaniu grupowym jest wyłączone dochodzenie roszczeń o ochronę dóbr osobistych ( a więc także ochronę dóbr osobistych pracownika i pracodawcy), z wyjątkiem roszczeń wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, w tym roszczeń przysługujących najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Możliwość dochodzenia w postępowaniu grupowym roszczeń pieniężnych wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, w tym roszczeń pieniężnych przysługujących najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, jest ograniczona do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego, na zasadach określonych w art. 2 ust. 3 u.d.r.p.g. Ograniczenie to może więc dotyczyć np. roszczeń z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem.

Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy (art. 4 ust. 1 u.d.r.p.g.) Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w art. 126 k.p.c. oraz 187 § 1 k.p.c., a także zawierać:

1) wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;

2) wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1 u.d.r.p.g. (dotyczące czynów niedozwolonych), jak również zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;

3) w przypadku roszczeń pieniężnych, określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrupy;

4) oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody, co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika (art. 6 u.d.r.p.g.).

Krok: czy pozew został złożony do właściwego sądu?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.d.r.p.g., sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania spraw w postępowaniu grupowym w I instancji jest sąd okręgowy.