Powoływanie lekarza sądowego - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Powoływanie lekarza sądowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Powoływanie lekarza sądowego

Powoływanie lekarza sądowego

Powoływanie lekarza sądowego

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.), która weszła w życie dnia 1 lutego 2008 r. określiła zasady powoływania lekarzy do pełnienia funkcji lekarza sądowego. Mimo iż podobnie jak w przypadku biegłych sądowych, podmiotem upoważnionym do wyboru kandydata do pełnienia funkcji lekarza sądowego jest prezes właściwego sądu okręgowego, sama procedura powołania do pełnienia tej funkcji jest całkowicie inna (więcej o biegłych z zakresu dziedzin medycyny w procedurach: Powoływanie biegłych sądowych z dziedzin medycyny oraz Odwoływanie z funkcji biegłego w dziedzinie medycyny. Ustawa nie przewiduje możliwości wnioskowania przez samego lekarza o powołanie na lekarza sądowego, w to miejsce przewiduje zaś rolę inicjującą okręgowym izbom lekarskim, które zostały zobowiązane do sporządzania i przedstawiania prezesowi list kandydatów do tej roli. Drugim elementem odróżniającym zasadniczo funkcję lekarza sądowego i funkcję biegłego jest tryb umowny: upoważnieniem do wykonywania czynności lekarza sądowego nie jest samo umieszczenie w wykazie lekarzy sądowych, ale umowa zawarta pomiędzy tym lekarzem a prezesem sądu okręgowego.

Niniejsza procedura przedstawia zatem tryb powoływania lekarzy sądowych od momentu pojawienia się potrzeby takiego powołania, do momentu powstania po stronie określonego lekarza uprawnień do wykonywania czynności lekarza sądowego.

Powoływanie lekarza sądowego lekarz lekarz wyrażenie zgody na zawarcie umowy złożenie oświadczenia odebranie informacji izba lekarska izba lekarska odebranie wniosku sporządzenie listy kandydatów przekazanie listy kandydatów prezes SO prezes SO umieszczenie lekarza w wykazie lekarzy sądowych zwrócenie się o zgodę na zawarcie umowy odebranie oświadczenia zawarcie umowy z lekarzem wniosek do ORL o listę kandydatów odebranie listy uzyskanie informacji z KRK wybór kandydatów 90 dni

Krok: wniosek do ORL o listę kandydatów

Prezes sądu okręgowego zwraca się z pisemnym wnioskiem do właściwej okręgowej rady lekarskiej o przekazanie listy kandydatów na lekarzy sądowych, określając liczbę lekarzy w danych specjalnościach - art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.) - dalej u.o.l.s.

Krok: sporządzenie listy kandydatów

Przepisy nie wskazują, na jakiej podstawie okręgowa rada lekarska sporządza listę kandydatów na lekarzy sądowych. Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 5 u.o.l.s. za wystarczające uważa się sporządzenie wykazu lekarzy spełniających te kryteria na podstawie rejestru lekarzy prowadzonego przez okręgową izbę lekarską, o ile lekarzom tym okręgowa rada lekarska udziela rekomendacji do pełnienia funkcji lekarza sądowego.

Zgodnie z art. 5 u.o.l.s. lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) ma nieposzlakowaną opinię;

5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

1) o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

2) związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;

3) w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Wobec braku wskazania w przepisach ustawy o lekarzu sądowym momentu, na jakim dochodzi do zwrócenia się do kandydata o zgodę na pełnienie funkcji lekarza sądowego, należy przyjąć, iż może to nastąpić na każdym etapie postępowania, najpóźniej przed zawarciem umowy z prezesem sądu okręgowego.