Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 23 stycznia 2015 r.
Autor:

Powoływanie konsultantów wojewódzkich

Powoływanie konsultantów wojewódzkich

Powoływanie konsultantów wojewódzkich

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 126) określa m.in. zasady powoływania i odwoływania konsultantów krajowych, wojewódzkich oraz wojskowej służby zdrowia. Niniejsza procedura przedstawia tryb postępowania prowadzącego do powołania konsultanta wojewódzkiego.

Krok: pozyskanie kandydata na konsultanta wojewódzkiego

Wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może powołać konsultanta wojewódzkiego spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin w ochronie zdrowia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 126) - dalej u.k.o.z. Przepisy nie wskazują, w jakim trybie dochodzi na pozyskania kandydata na konsultanta, co oznacza, iż ustalenie tych zasad pozostawione jest wojewodzie właściwemu do powołania konsultanta.

Krok: zwrócenie się o opinię do organu właściwego samorządu zawodowego

Kandydata na konsultanta wojewódzkiego przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia odpowiednio wojewoda albo właściwi wojewodowie w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym, po zasięgnięciu opinii właściwych okręgowych samorządów zawodów medycznych (art. 6 ust. 4 u.k.o.z.).

Wojewoda ma więc obowiązek zwrócenia się o wyrażenie opinii na temat kandydata/kandydatów do właściwych okręgowych samorządów zawodów medycznych.

Właściwymi organami samorządów zawodów medycznych są:

– okręgowa rada lekarska;

– okręgowa rada pielęgniarek i położnych;

– okręgowa rada aptekarska.