Koncewicz Marcelina, Powołanie zespołu i komitetu zakażeń szpitalnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Powołanie zespołu i komitetu zakażeń szpitalnych

Powołanie zespołu i komitetu zakażeń szpitalnych

Powołanie zespołu i komitetu zakażeń szpitalnych

Procedura opisuje działania związane z powołaniem w szpitalu oraz sprawowaniem nadzoru nad zespołem i komitetem kontroli zakażeń szpitalnych. Stanowią one jeden z elementów systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, który powinien być wdrożony w każdym szpitalu.

kierownik szpitala kierownik szpitala wykonywanie przez podmiot leczniczy działalności leczniczej w rodzaju świadczenia szpitalne ustalenie składu zespołu i komitetu wydanie zarządzenia o powołaniu zespołu i komitetu

Krok: wykonywanie przez podmiot leczniczy działalności leczniczej w rodzaju świadczenia szpitalne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947) - dalej u.z.z.z. - na wszystkich podmiotach leczniczych i osobach udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (art. 11 u.z.z.z.). Dodatkowo na podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, ustawa nakłada obowiązek najpierw wdrożenia, a następnie zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

W ramach tego systemu kierownik szpitala obowiązany jest powołać i sprawować nadzór nad działalnością zespołu i komitetu zakażeń szpitalnych.

Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

a) nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo

b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania (art. 2 pkt 33 u.z.z.z.).

Krok: ustalenie składu zespołu i komitetu

Przepisy ustawy określają skład i zadania zarówno zespołu, jak i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.

W skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych powinien wejść:

1) lekarz jako przewodniczący zespołu (szczegółowe kwalifikacje lekarza jako przewodniczącego zespołu określa § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych; Dz. U. Nr 108, poz. 706) - dalej r.k.c.;

2) pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii, w liczbie nie mniejszej niż 1 na 200 łóżek szpitalnych (§ 3 r.k.c.);

3) diagnosta laboratoryjny jako specjalista do spraw mikrobiologii, jeżeli lekarz (przewodniczący zespołu), nie posiada specjalizacji z dziedziny mikrobiologii lekarskiej (§ 4 r.k.c.).

Uwaga: osoby powołane do zespołu wchodzą jednocześnie w skład komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.

Komitet kontroli zakażeń szpitalnych powinien składać się natomiast z następujących osób:

1) kierownika szpitala lub jego przedstawiciela oraz wyznaczonych przez niego kierowników komórek organizacyjnych szpitala, w tym działu diagnostyki mikrobiologicznej, centralnej sterylizatorni, apteki szpitalnej - jeżeli szpital posiada takie komórki organizacyjne;

2) przewodniczącego oraz członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych;

3) osoby kierującej pracą pielęgniarek w szpitalu;

4) lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.).