Powołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego - OpenLEX

Chajec Stanisław, Powołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Powołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Powołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Powołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Tryb powoływania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego uregulowany został w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane odmiennie od trybu powoływania kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zasadą wynikającą z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym jest powoływanie przez starostę kierowników ww. jednostek w uzgodnieniu z wojewodą. Stosownie natomiast do art. 86 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane starosta powołuje kierownika inspekcji nadzoru budowlanego spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Dalsze ograniczenie wpływu starosty na wybór kierownika inspekcji nadzoru budowlanego przewidziane zostało w przypadku nieskorzystania przez starostę z kompetencji w okresie 30 dni od daty wskazania kandydatów. W takim przypadku wskazania kandydata spośród wcześniej wyłonionych dokonuje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, a starosta ma obowiązek powołać tego kandydata na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Powołanie powinno mieć formę pisemną i zawierać elementy podobne jak umowa o pracę.

Powołanie wywołuje skutki w sferze prawa pracy w postaci nawiązania stosunku pracy, a także skutki w sferze prawa administracyjnego, które polegają na powierzeniu funkcji organu i nabyciu kompetencji do realizacji zadań przewidzianych w ustawie - Prawo budowlane.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest organem administracji rządowej.

Powołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego kandydat kandydat powiatowy inspektor nadzoru budowlanego został powołany odebranie aktu powołania starosta starosta odebranie informacji sporządzenie aktu powołania niepowołanie w terminie 30 dni powiatowego inspektora nadzoru budowlanego przekazanie informacji o powołaniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wybór jednego z kandydatów odebranie informacji o kandydatach możliwy przebieg postępowania wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego upływ terminu przekazanie informacji o kandydacie wskazanie kandydata odebranie informacji oczekiwanie na informację w sprawie powołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wakat na stanowisku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wyłonienie kandydatów wskazanie kandydatów

Krok: wakat na stanowisku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Konieczność powołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego będzie miała miejsce w przypadku nieobsadzonego stanowiska powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Przyczynami takiego stanu rzeczy mogą być rozwiązanie stosunku pracy z osobą dotychczas zatrudnioną na ww. stanowisku w związku z odwołaniem ze stanowiska, przejście osoby pełniącej funkcję organu na rentę lub emeryturę, czy też wygaśnięcie stosunku pracy w związku ze śmiercią tej osoby. Ustanie stosunku pracy regulują przepisy kodeksu pracy.

Krok: wyłonienie kandydatów

Osoba pełniąca funkcję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest urzędnikiem państwowym, dlatego kandydat na to stanowisko powinien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. W zakresie wymaganych kwalifikacji konieczne jest posiadanie przez kandydata wykształcenia wyższego oraz uprawnień budowlanych bez ograniczeń, a także 5-letniego stażu pracy.

Wyłonienie kandydatów do powołania na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego może być poprzedzone ogłoszeniem przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego konkursu. Wymagane jest wyłonienie co najmniej trzech osób spełniających wymagania do objęcia funkcji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.