Gruszecki Krzysztof, Powołanie dyrektora parku narodowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2017 r.
Autorzy:

Powołanie dyrektora parku narodowego

Powołanie dyrektora parku narodowego

Powołanie dyrektora parku narodowego

Organem parku narodowego, zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) dalej u.o.p. - jest dyrektor parku narodowego. Jego zadania i kompetencje zostały określone w art. 8d i 8e u.o.p. i należy do nich kierowanie działalnością parku narodowego i reprezentowanie go na zewnątrz.

Krok: powstanie przyczyny powołania dyrektora parku narodowego

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego zostały określone w art. 8c u.o.p. oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839) - dalej r.p.n.d.p.

Przyczyną zobowiązującą do powołania dyrektora parku narodowego będzie utworzenie parku narodowego czy też odwołanie obecnego dyrektora parku narodowego (odwołanie następuje, zgodnie z art. 8c ust. 2 u.o.p., przez ministra właściwego do spraw środowiska z zastrzeżeniem, że z dniem jego odwołania minister właściwy do spraw środowiska może powierzyć pełnienie jego obowiązków zastępcy dyrektora parku narodowego do czasu powołania nowego dyrektora parku narodowego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy).

Krok: wszczęcie postępowania w sprawie powołania dyrektora parku narodowego

Postępowanie w sprawie powołania dyrektora parku narodowego, o którym mowa w art. 8c u.o.p., nie jest postępowaniem administracyjnym, z tego względu nie należy do tego postępowania stosować przepisów k.p.a.

Powołanie dyrektora parku narodowego komisja konkursowa komisja konkursowa przeprowadzenie naboru powstanie komisji konkursowej przekazanie protokołu minister właściwy do spraw środowiska minister właściwy do spraw środowiska powstanie przyczyny powołania dyrektora parku narodowego odebranie protokołu wszczęcie postępowania w sprawie powołania dyrektora parku narodowego ogłoszenie naboru powołanie komisji konkursowej powołanie i ogłoszenie informacji o wynikach naboru 30 dni