Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Powództwo o uchylenie uchwały przekształceniowej

Powództwo o uchylenie uchwały przekształceniowej

Powództwo o uchylenie uchwały przekształceniowej

Procedura ma na celu przedstawienie zasad wnoszenia powództw o uchylenie uchwał przekształceniowych spółek.

Krok: zaistnienie uchybień w procesie podejmowania uchwały przekształceniowej

Uchybienia odnoszące się do uchwały przekształceniowej mogą dawać możliwość zaskarżenia uchwały powództwem o jej uchylenie albo - gdy dotyczą parytetu wymiany udziałów lub akcji - otwierać możliwość kwestionowania stosunku wymiany powództwem o ustalenie wartości udziałów lub akcji. Oprócz tego uchybienia mogą dawać możliwość stwierdzenia nieważności uchwały połączeniowej (por. procedura Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały przekształceniowej).

Krok: zaistnienie warunków do uchylenia uchwały

Uchwała o przekształceniu podjęta zarówno w spółce osobowej, jak i kapitałowej podlega sądowej kontroli. Inaczej jednak niż w przypadku zaskarżania uchwał połączeniowych (zob. Powództwo o uchylenie uchwały o połączeniu spółek) oraz podziałowych (zob. Powództwo o uchylenie uchwały o podziale spółek) do zaskarżania uchwał połączeniowych stosuje się w ogólności przepisy dotyczące spółki akcyjnej (por. art. 567 § 1 k.s.h.). Podstawy uchylenia uchwały przekształceniowej kształtują się wobec tego tak, jak na gruncie powództwa o uchylenie uchwały spółki akcyjnej (por. procedura Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Nie można zaskarżyć uchwały jedynie na podstawie, o której mowa w art. 566 § 1 k.s.h., a więc z tego powodu, że zdaniem skarżącego doszło do niewłaściwego ustalenia parytetu wymiany udziałów (udziału kapitałowego) lub akcji (por. szerzej A. Kidyba, Komentarz do art. 566 k.s.h., LEX/el. 2013).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację