Powierzenie zadań gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej innej gminnej lub powiatowej komisji urbanistyczno -... - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Powierzenie zadań gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej innej gminnej lub powiatowej komisji urbanistyczno - architektonicznej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.
Autorzy:

Powierzenie zadań gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej innej gminnej lub powiatowej komisji urbanistyczno - architektonicznej

Powierzenie zadań gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej innej gminnej lub powiatowej komisji urbanistyczno - architektonicznej

Powierzenie zadań gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej innej gminnej lub powiatowej komisji urbanistyczno - architektonicznej

Powołanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej nie ma charakteru obligatoryjnego. W celu zapewnienia wykonania zadań ustawowo powierzonych komisji, wójt burmistrz, prezydent miasta może powierzyć innej gminnej lub powiatowej komisji na podstawie zawartego porozumienia. Porozumienie zawierane w sprawie powierzenia zadań gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej komisji utworzonej przez inną gminę lub powiat, na terenie którego leży gmina, stanowi dobrowolną formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 76).

Porozumienie zawarte w tej sprawie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zgodnie z art. 13 pkt 6 lit. a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Powierzenie zadań gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej innej gminnej lub powiatowej komisji urbanistyczno - architektonicznej starosta lub organ wykonawczy gminy sąsiedniej starosta lub organ wykonawczy gminy sąsiedniej ustalanie warunków porozumienia czy strony porozumiały się? brak konsensusu uzyskanie konsensusu odebranie (doręczenie) propozycji wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta zawarcie porozumienia powstanie obowiązku powołania komisji czy powołano komisję gminną? brak podstaw do zawarcia porozumienia wystąpienie z propozycją zawarcia porozumienia nie tak tak nie

Krok: powstanie obowiązku powołania komisji

Powstanie obowiązku powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej wynika z mocy prawa. Obowiązek taki może powstać jako skutek oświadczenia woli członka komisji o rezygnacji z udziału w jej pracach lub wydania zarządzenia o odwołaniu członka komisji.

Krok: czy powołano komisję gminną?

Ustawodawca nie obliguje każdej gminy do powołania własnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Obowiązek ustawowy obliguje organy wykonawcze gmin do zapewnienia dostępu w procesie planistycznym do obiektywnych i profesjonalnych opinii na temat przygotowywanych w tym względzie rozwiązań (T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004, s. 52).