Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.
Autorzy:

Powierzenie zadań gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej innej gminnej lub powiatowej komisji urbanistyczno - architektonicznej

Powierzenie zadań gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej innej gminnej lub powiatowej komisji urbanistyczno - architektonicznej

Powierzenie zadań gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej innej gminnej lub powiatowej komisji urbanistyczno - architektonicznej

Powołanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej nie ma charakteru obligatoryjnego. W celu zapewnienia wykonania zadań ustawowo powierzonych komisji, wójt burmistrz, prezydent miasta może powierzyć innej gminnej lub powiatowej komisji na podstawie zawartego porozumienia. Porozumienie zawierane w sprawie powierzenia zadań gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej komisji utworzonej przez inną gminę lub powiat, na terenie którego leży gmina, stanowi dobrowolną formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 76).

Porozumienie zawarte w tej sprawie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zgodnie z art. 13 pkt 6 lit. a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Krok: powstanie obowiązku powołania komisji

Powstanie obowiązku powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej wynika z mocy prawa. Obowiązek taki może powstać jako skutek oświadczenia woli członka komisji o rezygnacji z udziału w jej pracach lub wydania zarządzenia o odwołaniu członka komisji.

Krok: czy powołano komisję gminną?

Ustawodawca nie obliguje każdej gminy do powołania własnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Obowiązek ustawowy obliguje organy wykonawcze gmin do zapewnienia dostępu w procesie planistycznym do obiektywnych i profesjonalnych opinii na temat przygotowywanych w tym względzie rozwiązań (T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004, s. 52).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację