Powiadamianie o zmianach zachodzących w trakcie okresu delegowania - OpenLEX

Sokołowska Anna, Powiadamianie o zmianach zachodzących w trakcie okresu delegowania

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.
Autor:

Powiadamianie o zmianach zachodzących w trakcie okresu delegowania

Powiadamianie o zmianach zachodzących w trakcie okresu delegowania

Powiadamianie o zmianach zachodzących w trakcie okresu delegowania

Delegowany pracownik i jego pracodawca muszą informować organy w państwie delegującym o wszelkich zmianach występujących w trakcie okresu delegowania, w szczególności:

– o tym, że delegowanie, o które wnioskowano, ostatecznie nie doszło do skutku lub zostało zakończone przed terminem;

– o przerwaniu działalności w przypadku innym niż krótka przerwa ze względu na chorobę, urlop, szkolenie itd.;

– o tym, że pracownik delegowany został przydzielony przez swego pracodawcę do innego przedsiębiorstwa w państwie delegującym, w szczególności w przypadku połączenia lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa.

Instytucja właściwa w państwie delegującym powinna - w stosownych przypadkach i na żądanie - poinformować organy w państwie zatrudnienia w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń.

Powiadamianie o zmianach zachodzących w trakcie okresu delegowania pracodawca pracodawca schemat uległ zmianie brak przeglądu ustawodawstwa przegląd ustawodawstwa wydanie decyzji wskutek przeglądu schemat nie uległ zmianie ustalanie właściwego ustawodawstwa czy decyzja dotycząca ustawodawstwa jest ostateczna? decyzja dotycząca ustawodawstwa jest ostateczna decyzja dotycząca ustawodawstwa nie jest ostateczna czy schemat pracy uległ zmianie? tak nie tak nie

Krok: ustalanie właściwego ustawodawstwa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich podlega:

– ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy najemnej w tym państwie członkowskim,

– w przypadkach, gdy pracownik nie wykonuje znacznej części pracy w państwie swego zamieszkania, wówczas powinien zostać zgłoszony do systemu ubezpieczeń w:

* państwie, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności jego pracodawcy, jeżeli jest zatrudniony tylko przez jedno przedsiębiorstwo lub jednego pracodawcę (art. 13 ust. 1 lit. b(i) rozporządzenia 883/2004); lub

* państwie, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności jego pracodawców, jeżeli jest zatrudniony przez co najmniej dwóch pracodawców, których siedziba lub miejsce wykonywania działalności znajduje się tylko w jednym państwie członkowskim (art. 13 ust. 1 lit. b(ii) rozporządzenia 883/2004); lub

* państwie, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności pracodawcy, innym niż państwo członkowskie zamieszkania pracownika, jeżeli jest zatrudniony przez co najmniej dwóch pracodawców, których siedziba lub miejsce wykonywania działalności znajduje się w dwóch państwach członkowskich (jedno ma siedzibę w państwie członkowskim zamieszkania, a drugie w innym państwie) - art. 13 ust. 1 lit. b(iii) rozporządzenia 883/2004; lub

* państwie, w którym pracownik ma miejsce zamieszkania, jeżeli jest zatrudniony przez dwóch lub więcej pracodawców i co najmniej dwóch z tych pracodawców ma siedzibę lub miejsce wykonywania działalności w różnych państwach członkowskich innych niż państwo zamieszkania pracownika (art. 13 ust. 1 lit. b(iv) rozporządzenia 883/2004)

Ustalanie właściwego ustawodawstwa na podstawie art. 13 rozporządzenia 883/2004 oraz art. 14 rozporządzenia 987/2009, ma charakter tymczasowy. Procedura dotycząca stosowania tymczasowego ustawodawstwa określona została w art. 16 rozporządzenia 987/2009.

Krok: czy decyzja dotycząca ustawodawstwa jest ostateczna?

Decyzja dotycząca mającego zastosowanie ustawodawstwa staje się ostateczna, jeżeli nie zostanie zakwestionowana w ciągu dwóch miesięcy od momentu poinformowania wyznaczonych instytucji o dokonanym ustaleniu przez wyznaczoną instytucję w państwie członkowskim zamieszkania.

W związku z tym: mające zastosowanie ustawodawstwo na mocy art. 13 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 jest ustalane i co do zasady pozostaje niezmienione przez okres 24 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Pod uwagę bierze się przewidywaną sytuację na nadchodzące 24 miesięcy kalendarzowych. Zakładana przyszła sytuacja jest wynikiem oceny umowy o pracę w połączeniu z wszelką działalnością, jaką może podjąć dana osoba, zgodnie z przewidywaniami w momencie składania wniosku o zaświadczenie A1 (art. 16 rozporządzenia 883/2004).

Jeżeli nie występują przesłanki wskazujące, że schemat zatrudnienia ulegnie znaczącej zmianie w ciągu kolejnych 24 miesięcy, wyznaczona instytucja dokonuje oceny na podstawie umów o pracę i sposobów wykonywania pracy w ostatnich 24 miesiącach i wykorzystuje te informacje, aby przewidzieć sytuację na okres kolejnych 24 miesięcy.

Jeżeli brak jest danych dotyczących sposobów wykonywania pracy w przeszłości lub stosunek pracy trwa krócej niż 24 miesięcy, jedynym możliwym rozwiązaniem jest wykorzystanie aktualnie dostępnych danych i zwrócenie się do zainteresowanych osób o przedstawienie wszelkich istotnych informacji. W praktyce prowadzi to do wykorzystania schematów zatrudnienia obowiązujących od nawiązania stosunku pracy lub zakładanej działalności związanej z pracą w okresie kolejnych 24 miesięcy.

Po podjęciu decyzji w sprawie mającego zastosowanie ustawodawstwa, decyzja ta – co do zasady i pod warunkiem, że informacje przedstawione przez pracodawcę lub zainteresowaną osobę były, według ich najlepszej wiedzy, zgodne z prawdą – nie powinna być zmieniana przez co najmniej 24 kolejnych miesięcy.